Legislacja

Tzw. korytarze życia trafiły do Zespołu ds. programowania prac rządu i…

30 maja 2019

Tzw. korytarze życia trafiły do Zespołu ds. programowania prac rządu i…
Korytarz ratunkowy to metoda stworzenia wolnego przejazdu dla pojazdów ratowniczych poprzez przesunięcie się stojących w korku pojazdów w kierunku najbliższych krawędzi drogi wielojezdniowej. W części europejskich krajów to obowiązek, u nas jedynie dobry obyczaj. Do moich biur poselskich zgłaszają się kierowcy, funkcjonariusze różnych służb – w tym strażacy - którzy widzą potrzebę umieszczenia tego terminu w prawie. Prawo o ruchu drogowym w art. 9 określa, że "uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się". W wielu przypadkach taka regulacja jest niewystarczająca - czytamy w interpelacji posła Jerzego Paula (fot. Jolanta Michasiewicz)

Zgodnie z ww. Programem Realizacyjnym [Program Realizacyjny na lata 2018-2019, dokument wykonawczy do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 – przyp. red.], do końca 2018 r. Sekretariat KRBRD dokonał przeglądu i analizy obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a do końca marca br. trwało opracowywanie projektu zmian obowiązujących przepisów prawnych. Z początkiem kwietnia br. projekt został przekazany do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu - z prośbą o włączenie go do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – informuje resort infrastruktury. Sprawdziliśmy w przywołanym wykazie projektu nie ma.

Prace nad projektem regulacji prawnych. W listopadzie ubiegłego roku – cytując wypowiedź Marka Chdkiewicza, ówczesnego podsekretarza stanu w resorcie infrastruktury - informowaliśmy iż regulacje prawne tzw. korytarzy życia trafią do procedowania w ostatnich dniach 2018 r. Nie trafiły! Dziś dowiadujemy się o fakcie przekazania stosownych projektów przepisów prawnych do Kancelarii Rady Ministrów. Dokładnie do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu i oczekują - od początku kwietnia br. - na wpisanie go Wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. To informacja z dnia 23 kwietnia, dziś 30 maja - projekt nadal nie jest wpisany. Wprowadzenie zapisów prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania tzw. korytarzy życia, postulowane jest od kilku lat. Z przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Badania postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego” (czerwiec 2018) wynika, iż znaczna większość Polaków zdecydowanie popiera wprowadzenie do stosowania na drogach tzw. „korytarzy życia”. KRBRD w Programie Realizacyjnym na lata 2018-2019 (dokumencie wykonawczym do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020) przewidziała zadania pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji korytarzy życia na drogach szybkiego ruchu”. Zgodnie z ww. Programem Realizacyjnym, do końca 2018 r. Sekretariat KRBRD dokonał przeglądu i analizy obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a do końca marca br. trwało opracowywanie projektu zmian obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. O tym, iż jest to niezwykle ważna kwestia nie musimy nikogo przekonywać. Często dzięki nim możliwe jest uratowanie komuś życia. - Stąd też odpowiedzialne i racjonalne zachowanie kierowców poruszających się tą samą drogą (albo w obszarach bliskich zdarzeniu drogowemu), którą służby ratownicze chcą dotrzeć do miejsca zdarzenia, odgrywa ogromną rolę i może uratować komuś życie. W Polsce, art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), zwanej dalej „PoRD”, reguluje sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego – uzasadnia Rafał Weber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestnicy ruchu drogowego są obowiązani ułatwić przejazd oznakowanego pojazdu uprzywilejowanego. Art. 9 wskazuje także na czym polega realizacja tego obowiązku: niezwłoczne usunięcie się z drogi pojazdu uprzywilejowanego lub zatrzymanie się, ale tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla jego swobodnego i bezpiecznego przejazdu itd. Zasada generalna to zjechanie do prawej lub lewej, lub na pobocze. Jaka jest rzeczywistość? Smutna, kierowcy często swoim zachowaniem blokują przejazd, czym odbierają ofiarom wypadków drogowych szansę na przeżycie. Kodeks wykroczeń przewiduje sankcje za takie wykroczenie. - O ile z samego sformułowania obowiązku określonego w art. 9 PoRD można wysnuć wniosek o obowiązku tworzenia „korytarz życia”, to jednak wciąż wydaje się on być zbyt mało precyzyjny. Przepis w obowiązującym brzmieniu nie definiuje wprost obowiązku tworzenia korytarzy ratunkowych, a jego zastosowanie wciąż jest efektem jedynie działań promujących i uświadamiających społeczeństwo - potwierdza minister. Kontynuuje: - Brak jednoznacznych dyspozycji dla zachowania się kierujących pojazdami powoduje, że w razie zdarzenia drogowego lub innego zdarzenia, czas dojazdu służb ratowniczych coraz bardziej się wydłuża. Dlatego też konieczne jest uzupełnienie dotychczasowych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce o wprowadzenie przepisów precyzyjnie określających wymagania wobec kierujących pojazdami w takich przypadkach w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i możliwości dotarcia pomocy do miejsc zdarzeń drogowych w jak najkrótszym czasie, nie powodując dodatkowego zagrożenia na drodze.

Kiedy ten tak ważny projekt trafi do rządowego wykazu? Czy utknął jak np. projekt zmian w ustawie o kierujących pojazdami dotyczący zmian w systemie szkolenia kandydatów na kierowców? (jm)