Legislacja

Uchylone przepisy dot. sposobu prowadzenia kontroli przewozu drogowego

11 czerwca 2019

Uchylone przepisy dot. sposobu prowadzenia kontroli przewozu drogowego
Mariusz Bukowski, ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego (fot. ze zbiorów Autora)

Już przeszło miesiąc upłynął od uchylenia przepisów dotyczących sposobu prowadzenia kontroli przewozu drogowego, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym, a jak wynika z codziennych doniesień medialnych i obserwacji rzeczywistości na drogach - nie przeszkadza to służbom kontrolnym w prowadzeniu normalnych rutynowych działań.

W dniu 1 maja bieżącego roku straciło moc obowiązującą Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie kontroli przewozu drogowego. Mimo odmiennej opinii na ten temat, wyrażonej przez Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury jeszcze w dniu 12 lutego 2019 roku, informację tę potwierdza aktualny status tego aktu prawnego prezentowany w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Mimo możliwych sporów interpretacyjnych toczonych pomiędzy rządowymi prawnikami, uznając jednak prawdziwość informacji podanych przez Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu, stwierdzić należy, że do chwili obecnej osoby uprawnione do kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy pozbawione zostały jednoznacznych wytycznych dotyczących niezbędnych wzorów dokumentów oraz sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, zarówno podczas kontroli drogowych, jak i kontroli w przedsiębiorstwie. Ponadto obecnie nie ma ustalonego wykazu wymaganego standardowego wyposażenia osób dokonujących tej kontroli i wykazu jej podstawowych elementów.

Sejm RP. Baza ISAP. Dzienniki ustaw. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (2013.1064) – [KLIKNIJ} -http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001064

Brak rozporządzenia powoduje ponadto, że nie jest określony właściwy rodzaj danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne a także tryb i sposób ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Brak tego aktu prawnego może wpłynąć na skuteczność i poprawność realizacji ustawowych zadań kontrolnych nałożonych na takie organy kontrolne jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, upoważnieni pracownicy zarządów dróg publicznych, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy czy też pracownicy organów udzielających zezwoleń w przewozach regularnych.

Według informacji zawartych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, powstały w dniu 3 czerwca 2019 projekt, jest obecnie na wstępnym etapie opiniowania.

Dziwić może ten stan rzeczy, gdyż o uchyleniu tego rozporządzenia wiadomo już było przeszło rok temu. To nie pierwsze takie „potknięcie” resortu odpowiedzialnego za transport. W przeszłości mieliśmy do czynienia z jeszcze bardziej kuriozalną sytuacją, kiedy to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów, zostało uchylone z dniem 29 września 2004 roku na mocy art. 14 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (po 12 miesiącach od wejścia w życie ustawy) a kolejne uzupełniło tę regulowaną prawem przestrzeń dopiero w dniu 21 lutego 2006 roku - było to Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego.

Na gruncie omawianych opóźnień w legislacji wspomnieć również wypada zamieszanie, do jakiego doszło w WORD-ach w lutym 2016 roku, w związku z brakiem rozporządzenia dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów. Wówczas część ośrodków w Polsce, w dniu 25 lutego wstrzymała przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem stan prawnej anomii potrwa zdecydowanie krócej. Niestety, lecz nie możemy liczyć na to, że w przyszłości organy administracji państwowej będą równie wyrozumiałe dla jednostki przy ewentualnych jej uchybieniach terminom administracyjnym. No cóż …

Mariusz Bukowski

Mariusz Bukowski, ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego. Wykładowca akademicki, nauczyciel przedmiotów zawodowych, trener szkoleniowiec, pasjonat motoryzacji, rzeczoznawca samochodowy, egzaminator osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami, doradca do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych. Pracował w Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, WORD w Wałbrzychu. Obecnie związany z firmą consultingową. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ŚLĘŻANIE.