Legislacja

Ustawa o obronie Ojczyzny już obowiązuje

25 kwietnia 2022

Ustawa o obronie Ojczyzny już obowiązuje
(fot. PIXABAY)

23 kwietnia br. w życie weszły przepisy ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (2022.655) [kliknij] [kliknij]. Ważny akt prawny, który dokonał zmian w wielu innych ustawach, a tu m.inn.: ustawie - Prawo o ruchu drogowym; ustawie o kierujących pojazdami; Kodeksie postępowania karnego; Kodeksie w sprawach o wykroczenia; Kodeksie pracy; ustawie o drogach publicznych; ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Od 23 kwietnia br. obowiązuje uchwalona po wybuchu wojny na Ukrainie ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (2022.655). Ustawodawca podjął decyzję o zwiększeniu liczebności żołnierzy, odtworzeniu systemu rezerw i inne ważne a dotyczące obronności, przebudowy i modernizacji naszych Sił Zbrojnych.

Przywołajmy kilka regulacji dotyczących szeroko pojętego ruchu drogowego:

- ustawa o kierujących pojazdami: „ (…) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane przez uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa, zwanego dalej "uprawnionym psychologiem", w: 1) pracowni psychologicznej prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; 2) jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej - w zakresie badań osób na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3) pracowni psychologicznej prowadzonej przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 4) pracowni psychologicznej prowadzonej przez jednostkę sektora finansów publicznych."; 4) w art. 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostka sektora finansów publicznych mogą prowadzić pracownię psychologiczną w zakresie określonym odpowiednio w art. 83 ust. 1 po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 i 2.";

- ustawa - Prawo o ruchu drogowym: „Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany: „1) w art. 80c w ust. 1 w pkt 20 i w art. 100ah w ust. 1 w pkt 16 wyrazy "wojskowym komendantom uzupełnień" zastępuje się wyrazami "szefom wojskowych centrów rekrutacji"; 2) w art. 140aa w ust. 7 wyrazy "z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1508 i 2020)" zastępuje się wyrazami "z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655)"; 3) w art. 140i w pkt 4 w lit. d wyrazy "wojewódzkiego sztabu wojskowego" zastępuje się wyrazami "Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji";

- ustawa o drogach publicznych: "9. Zadania na drogach o znaczeniu obronnym wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujętych w programach obronnych, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), są finansowane z budżetu państwa w ramach wydatków obronnych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.";

- ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg: „w art. 39 w ust. 1 wyrazy "w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372)" zastępuje się wyrazami "w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655)".

Ustawa bardzo obszerna, ale do zapoznania się z nią chyba nie ma potrzeby zachęcać. [kliknij]. (jm)