Legislacja

Uzupełnienie katalogu marek i typów pojazdów

1 lutego 2019

Uzupełnienie katalogu marek i typów pojazdów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad projektami rozporządzeń ministra cyfryzacji zmieniające rozporządzenia dotyczą katalogu pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP. Zmiana zapewnia wsparcie procesu rejestracji pojazdów realizowanego przy użyciu danych z katalogu marek i typów pojazdów. Tu zapewnia gromadzenie poprawnych danych w zakresie emisji CO2 w centralnej ewidencji pojazdów.

Pierwszy z projektów Ministra Cyfryzacji zmienia rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana wynika z wprowadzenia do prawodawstwa unijnego nowej regulacyjnej procedury badań na potrzeby pomiarów emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych oraz ich zużycia paliwa - światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP) - określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008, zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1151” z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 175, str. 1) - czytamy w uzasadnieniu załączonego do projektu. Czyli w wyniku wdrożenia nowej procedury rozszerzony będzie zakres danych opracowywanych przez podmiot prowadzący katalog marek i typów pojazdów homologowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywany w procesach rejestracji pojazdów. Ma nastąpić rozszerzenie o następujące dane: masę pojazdu podstawowego gotowego do jazdy; masę próbną; współczynnik odchylenia; współczynnik korelacji; numer identyfikacyjny rodziny pojazdów oraz średniego zużycia paliwa i redukcji emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych.

I drugi projekt rozporządzenia – zmieniający rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Rozwiązuje on problem wynikający z faktu, iż obecnie gromadzony w centralnej ewidencji pojazdów zakres danych technicznych nie obejmuje niektórych danych specyficznych dla wprowadzonej do prawodawstwa unijnego nowej regulacyjnej procedury badań na potrzeby pomiarów emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych oraz ich zużycia paliwa - światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP).

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (jm)