Legislacja

Uzyskanie lub zgłoszenia dodatkowo pojazdu do posiadanej licencji

7 lutego 2012

Poseł Henryk Siedlaczek złożył interpelację (nr 1431) w sprawie zmian w ustawie o transporcie drogowym w kwestii uzyskania licencji lub zgłoszenia dodatkowego pojazdu do posiadanej licencji.

 

Interpelacja (nr 1431)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie zmian w ustawie o transporcie drogowym

w kwestii uzyskania licencji lub zgłoszenia dodatkowego pojazdu do posiadanej licencji

 

Szanowny Panie Ministrze! Zwróciłem się do Pana w związku z pojawiającymi się problemami przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, związanymi z uzyskaniem licencji lub zgłoszeniem dodatkowego pojazdu do licencji, w przypadku braku możliwości udokumentowania wymaganej sytuacji finansowej, tj. 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w art. 5 ust. 5, w celu potwierdzenia sytuacji finansowej, dopuszcza przedstawienie następujących dokumentów:

1) roczne sprawozdanie finansowe,

2) dokumenty potwierdzające:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b) posiadanie akcji lub udziałów, lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c) udzielenie gwarancji bankowych lub poręczeń bankowych,

d) własności do nieruchomości.

4 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, która w art. 7 określa warunki i wymogi związane z uzyskaniem zdolności finansowej. Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, w celu uzyskania zdolności finansowej, należy przedstawić:

a) roczne sprawozdanie finansowe,

b) gwarancję bankową,

c) ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jednego lub kilku banków oraz innych instytucji finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych.

W celu doprecyzowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 konieczne może okazać się przygotowanie stosownej ustawy. Projekt takiej ustawy powstał i jest dostępny na stronie BIP Ministerstwa Infrastruktury (ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmiany ustawy o kierujących pojazdami). Projekt ten nie został jeszcze przyjęty przez Sejm i czeka na uchwalenie. Wobec braku zmiany do ustawy o transporcie drogowym, do czasu wejścia w życie krajowych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wystosował stosowny komunikat w tej sprawie.

Progi zabezpieczeń, tzn. 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny, nie uległy zmianie, natomiast warunki udokumentowania zdolności finansowej, określone w rozporządzeniu krajów UE, zostały zdecydowanie bardziej uszczegółowione w rozporządzeniu unijnym niż jest obecnie. Zgodnie bowiem z treścią rozporządzenia wydanego przez UE przedsiębiorca będzie mógł wykazać na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę na podstawie rocznych sprawozdań finansowych gwarancji bankowych lub ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej, że dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości równej co najmniej 9000 euro w przypadku pierwszego pojazdu oraz 5000 w przypadku każdego kolejnego auta. Tak sformułowane przepisy komplikują jednakże kwestie udokumentowania zdolności finansowej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Nie dysponują one bowiem rocznym sprawozdaniem finansowym. Gwarancję bankową bank udziela zaś po dokładnym zweryfikowaniu przedsiębiorcy, co może trwać nawet przez okres 6 miesięcy.

Szanowny Panie Ministrze, mając na uwadze, że zaistniała sytuacja wydaje się być krzywdząca dla przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe, którzy nie mogą uzyskać licencji lub zgłosić kolejnego pojazdu do licencji, kieruję do Pana następujące pytania:

1.Czy i kiedy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmiany ustawy o kierujących pojazdami zostanie przedstawiony pod obrady Sejmu RP?

2.Jakie są w chwili obecnej losy projektu, o którym mowa w pkt 1?

3.Czy i jakie istnieją obecnie możliwe formy udokumentowania zdolności finansowej osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego inne niż roczne sprawozdanie, którym nie dysponują i gwarancje bankowe, na które czas oczekiwania jest bardzo długi?

Z poważaniem

Poseł Henryk Siedlaczek

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r.