Legislacja

Vilnius i Kaunas czy Wilno i Kowno?

6 września 2016

c3ae48f23a3c7317bebc9db13d0db4a9a83e356c

cd87c8d56ac70910101d41446d2231947d517135

Sprawa polskiej pisowni na znakach drogowych odnośnie do miast leżących poza granicami Polski stała się przedmiotem interpelacji poselskiej Elżbiety Borowskiej (nr 5123). Przypomnijmy, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, nazwy miast obcych państw na znakach drogowych podaje się w języku obcym. I tak przykładowo na autostradzie A4 zamiast “Lwów" na tablicy widnieje "Lviv". Na drogowskazach obwodnicy Augustowa widnieją nazwy “Vilnius” i “Kaunas”, choć te miasta mają polskie nazwy - Wilno i Kowno. Wyżej wymienione miasta mają nie tylko odpowiedniki w języku polskim, ale również są ważnymi ośrodkami polskiej kultury i zapisały się wyjątkowo na kartach polskiej historii – uzasadnia posłanka. Pyta czy ministerstwo w najbliższym czasie planuje zmianę nazw miast na tablicach drogowych.

W imieniu resortu, Jerzy Szmit, podsekretarz stanu, informował: Zgodnie z brzmieniem pkt 6.2. załącznika nr 1 dorozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), zaleca się w przypadku, gdy na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych podawana jest nazwa przejścia granicznego, umieszczanie także nazwy dużego miasta sąsiedniego państwa, do którego prowadzi droga. Nazwę tę podaje się w języku oryginalnym, a w przypadku cyrylicy w transliteracji łacińskiej. Obowiązujące przepisy nie pozwalają więc na umieszczanie na znakach drogowych (drogowskazach tablicowych i tablicach przeddrogowskazowych) polskich nazw miejscowości innych państw w języku polskim. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 7Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako organ zarządzający ruchem na drogach, umieszczając oznakowanie na autostrady A-4, realizuje swoje zadania w oparciu o przepisy wskazanego wyżejrozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., które zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 3ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

I podsumował: mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że oznakowanie zastosowane w organizacji ruchu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych. Pragnę zapewnić, że resort Infrastruktury i Budownictwa w przyszłości nie wyklucza zmiany obowiązującego systemu oznakowania kierunku i miejscowości na polskich drogach, niemniej jednak obecny stan prawny nie umożliwia umieszczania na znakach nazw miejscowości innych niż oryginalne.(546-76-77)

Słowa kluczowe tablice drogowe znaki drogowe