Legislacja

W sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

30 sierpnia 2012

Opublikowano projekt w rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Projekt opracowany na dzień 27 sierpnia 2012 r. Rozporządzenie określa szczegółowe programy kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne; szczegółowy tryb postępowania w sprawie wydania i przedłużenia zezwolenia dla kierowców; wzór zezwolenia na kierowania pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz wzory innych dokumentów; wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.