Legislacja

Warsztaty dla egzaminatorów. Interpretacja resortu infrastruktury

3 kwietnia 2023

Warsztaty dla egzaminatorów. Interpretacja resortu infrastruktury
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwestii częstotliwości odbywania warsztatów dla egzaminatorów. Wiceminister Rafał Weber informuje, iż błędnym jest wywodzenie z brzmienia § 45 ust. 4 rozporządzenia o egzaminowaniu twierdzenia, że egzaminator, który posiada np. kategorię egzaminacyjną B, może odbywać szkolenie praktyczne raz na 5 lat. Więcej wystawienie zaświadczenia pomimo braku uczestnictwa w zajęciach praktycznych należy uznać za działanie niezgodnie z przepisami.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami [kliknij] coroczne obowiązkowe warsztaty dla egzaminatorów organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. „Art. 62 ust. 3: „3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego corocznie organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, według programu zatwierdzonego przez marszałka województwa.” oraz art. 63.1-12: „Art. 63. 1. Egzaminator jest obowiązany: 1) przekazywać marszałkowi województwa: a) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest zatrudniony - najpóźniej do dnia rozpoczęcia wykonywania swoich obowiązków, b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany; 2) corocznie uczestniczyć w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;”. W swojej opinii resort infrastruktury przywołał także rozdział 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach [kliknij]:

Rozdział 8. Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów.

§ 45. 1. Ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. 2. Zajęcia teoretyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

1) utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie tematyki ujętej w § 42 ust. 1 tabela nr 1 poz. 1-4;

2) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów podczas przeprowadzania egzaminu państwowego;

3) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby egzaminowane podczas egzaminu państwowego.

3. Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

1) przeprowadzenie, pod nadzorem egzaminatora nadzorującego, części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej:

a) na placu manewrowym,

b) w ruchu drogowym

- przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze osób egzaminowanych;

2) ocena sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego przez egzaminatora nadzorującego oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez egzaminatorów;

3) jazda w ruchu drogowym pojazdem spełniającym warunki pojazdu egzaminacyjnego, w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, na jaką egzaminator ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 3, realizuje się dla kategorii uprawnień jakie posiada egzaminator, tak aby w ciągu 5 lat odbył szkolenie w zakresie wszystkich kategorii posiadanych uprawnień.

5. W ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, za zgodą dyrektora, mogą być wykorzystane zarejestrowane fragmenty przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego. Warunkiem wykorzystania zarejestrowanych fragmentów jest zachowanie zasad ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zasad dotyczących ochrony wizerunku osoby egzaminowanej i egzaminatora.

§ 46. Szczegółowy program zajęć, o których mowa w § 45, przygotowuje dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia właściwemu marszałkowi województwa.

§ 47. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy, zawiera:

1) kolejny numer zaświadczenia w ewidencji wydanych zaświadczeń;

2) nazwę ośrodka egzaminowania;

3) imię i nazwisko egzaminatora;

4) numer PESEL egzaminatora albo datę urodzenia oraz serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument - jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL;

5) numer egzaminatora w ewidencji;

6) zakres posiadanych uprawnień do egzaminowania kandydatów na kierowców lub motorniczych;

7) daty rozpoczęcia i zakończenia warsztatów doskonalących;

8) imię i nazwisko oraz podpis dyrektora, który wystawił zaświadczenie;

9) datę wystawienia zaświadczenia;

10) kategorie uprawnień w zakresie których przeprowadzone były warsztaty doskonalące.”.

Resort wskazuje, iż użycie w § 45 ust. 1 rozporządzenia spójnika „oraz” wskazuje na konieczność odbycia szkolenia teoretycznego oraz praktycznego - obu form szkolenia. Następnie interpretuje kwestię częstotliwości szkoleń praktycznych (ust. 4) powtórzmy: „realizuje się dla kategorii uprawnień jakie posiada egzaminator, tak aby w ciągu 5 lat odbył szkolenie w zakresie wszystkich kategorii posiadanych uprawnień”.

Ministerstwo Infrastruktury interpretuje ten przepis następująco: „Obecne przepisy wyróżniają pięć kategorii egzaminacyjnych, tj.: A, B, C, D oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem, na które według § 49 ust. 3 rozporządzenia przeprowadza się egzamin weryfikacyjny dla każdej kategorii uprawnień oddzielnie. Wskazanie w § 45 ust. 4 rozporządzenia przedziału czasowego, w którym egzaminator ma odbyć szkolenie w zakresie wszystkich kategorii uprawnień posiadanych przez siebie ma na celu umożliwienie odbycia takich warsztatów w przypadku np. posiadania przez egzaminatora wyżej wymienionych pięciu kategorii egzaminacyjnych i corocznym organizowaniu warsztatów tj. każdego roku uczestniczy w warsztatach z jednej kategorii uprawnień. W przypadku natomiast, gdy egzaminator posiada jedną kategorię uprawnień, należy przyjąć, że musi on każdego roku uczestniczyć w takich warsztatach. Wynika to z obowiązku określonego w art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. corocznego uczestnictwa w warsztatach oraz przedkładania co roku do dnia 7 stycznia marszałkowi województwa zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w takich warsztatach”.

I konkluzja: „W związku z powyższym w opinii Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury coroczne 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów dotyczą wszystkich egzaminatorów, również egzaminatorów posiadających np. tylko jedną kategorię egzaminacyjną, oraz obejmują swoim zakresem zajęcia teoretyczne i zarazem praktyczne, w kształcie zatwierdzonym przez marszałka województwa. Błędnym jest wywodzenie z brzmienia § 45 ust. 4 rozporządzenia twierdzenia, że egzaminator, który posiada np. kategorię egzaminacyjną B, może odbywać szkolenie praktyczne raz na 5 lat. Wystawienie zaświadczenia przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego potwierdzającego odbycie warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów pomimo braku uczestnictwa w zajęciach praktycznych należy uznać za działanie niezgodnie z przepisami ustawy, jak i przywołanym powyżej rozporządzenia.”.