Legislacja

Warsztaty uratowane, akredytacje przedłużone. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym przegłosowana

15 października 2021

Warsztaty uratowane, akredytacje przedłużone. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym przegłosowana
39. posiedzenie Sejmu RP. 14. października 2021 r. (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu)

W dniu wczorajszym - drugiego dnia 39. posiedzenia Sejmu RP - posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1644 i druk nr 1647), uwzględniając większość poprawek Senatu RP.

Zakończenie procedowania. Poseł Jerzy Paul, przedstawił Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (druk nr 1647 [kliknij]) rekomendującej przyjęcie 13. zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1644 [kliknij]). Przypomnijmy, iż ustawa zgodnie z propozycjami rządowymi została uchwalona przez Sejm 19. września br. Niestety - co ważne dla środowiska szkoleniowców kierowców zawodowych - do resortu infrastruktury nie zgłoszono np. problemu upływającego z dniem 1. Września terminu ważności akredytacji dla osk. I tak w przesłanym do Sejmu 25. sierpnia projekcie rządowym - nie znajdujemy stosownych propozycji (druk nr 1508 [kliknij]). Poprawkę dotyczącą przedłużenia akredytacji dla osk zgłosił - przy akceptacji resortu infrastruktury - dopiero podczas senackiego procedowania ustawy senator Jan Hamerski. Senat 8. października przyjął stosowną uchwałę. Poprawki trafiły do sejmowej Komisji Infrastruktury. Jedną z 14. poprawek odrzucono. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu 14. października głosowano zgodnie z wnioskiem posła sprawozdawcy. I tak np. poprawki 12 i 13 ( głosowało 448 posłów, przy 2 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się poprawki przyjęto. Po publikacji ustawa będzie obowiązywała.

Uchwalone zmiany. Przedstawiciele resortu infrastruktury zaakceptowali senackie poprawki - poza jedną. Wśród nowelizowanych przepisów znalazła się regulacja kwestii, która ostatnio wywoływała bardzo wiele emocji - braku akredytacji osk prowadzących obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy. Ustawodawca postanowił dodać do ustawy o transporcie drogowym art. 32a w brzmieniu: „Art. 32a. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A. B, C i D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.”. Ponadto w art. 33 dodano punkt w brzmieniu: - „art. 32a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2021 r.;”. Zwracamy uwagę, iż przepis dotyczy ośrodków posiadających tzw. komplet uprawień.

Warsztaty uratowane, zaświadczenia ważne do 31 sierpnia 2024 r. (jm)