Legislacja

Uchwalono zmianę art. 66, 67 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

15 października 2021

Uchwalono zmianę art. 66, 67 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
39. posiedzenie Sejmu RP. 13-14.10.2021 (fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu)

W dniu wczorajszym - drugiego dnia 39. posiedzenia Sejmu RP - odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1608 [kliknij] i nr 1634 [kliknij]). Sejm - 444 głosami, przy jednym przeciwnym - ustawę uchwalił.

Komisja Infrastruktury. Wcześniej Komisja Infrastruktury przegłosowała odrzucenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu. Poprawka nie uzyskała akceptacji także przedstawiciela rządu. Za przyjęciem poprawki głosowało 2 posłów, przeciw - 16, wstrzymujących się nie było, głosowało 18 posłów. Poprawka, która nie uzyskała akceptacji dotyczyła możliwości zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Zezwolenie na odstępstwo - jak proponowali autorzy zmiany - miałby wydawać starosta w drodze decyzji administracyjnej.

Sprawozdanie dodatkowe. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji (druk nr 1634A [kliknij] przedstawiał poseł sprawozdawca Aleksander Mrówczyński. Sejm na swoim posiedzeniu plenarnym poprawkę odrzucił.

Uchwalenie ustawy. W głosowaniu nad całością ustawy udział wzięło 445 posłów, za przyjęciem nowelizacji głosowało 444, przeciw 1, wstrzymało się 0. W ten sposób Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (z druku nr 1608 i nr 1634) została przez Sejm przyjęta.

Zakres uchwalonej nowelizacji. Uchwalone zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym określają obowiązek wyposażenia autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/godz. i 90 km/godz. Zmienione zostały art. 66 i 67 w Dziale III. Pojazdy, Rozdziale 1. Warunki techniczne pojazdów oraz powiązane. Uchwalona zmiana ma na celu dostosowanie do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi, które w procedurze homologacji typu pojazdu posługują się kategoriami homologacyjnymi. Ustawodawca wprowadził także zmianę - przekazał Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) kompetencji ministra właściwego do spraw transportu w zakresie wydawania, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na indywidualne odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. (jm)