Statystyka

Statystyki z przejść dla pieszych

9 grudnia 2022

Statystyki z przejść dla pieszych
(fot. PIXABAY)

Grupa posłów zaadresowała do ministra infrastruktury interpelację (interpelacja nr 37236 [kliknij]) w sprawie pierwszeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Zapytano o statystyczne ujęcie zdarzeń na „zebrach”. Znamy także odpowiedź udzieloną przez wiceministra Rafała Webera.

Interpelacja poselska. „1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 463), która wprowadziła szereg przepisów mających zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach, (…) W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, iż: „zważywszy na wysoką wypadkowość w rejonie przejść dla pieszych, prawodawca zdecydował, że należy wprowadzić szczególne zabezpieczenie polegające na tym, że z jednej strony pieszy będący na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, zaś z drugiej strony ma zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych”. Wprowadzenie przedmiotowych zmian, podyktowane było troską o pieszych, co w założeniu miało spowodować mniejszą wypadkowość w rejonie przejść dla pieszych.”. Posłowie przywołują głosy krytyki ze strony kierowców zobowiązanych do przepuszczania pieszych, szczególnie tych w dużych miastach, którzy mówią o tamowaniu ruchu, tworzeniu zatorów, niemożliwość oszczędnej i ekologicznej jazdy, też pogarszającą się jakość powietrza. Co niezwykle istotne posłowie zwracają uwagę na niezwykle groźne zjawisko polegające na wchodzeniu pieszych na przejścia często bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd! Nieroztropnie sądzą, że pojazd zawsze się zatrzyma. Dochodzi do swoistych „wymuszeń” zatrzymania pojazdu. Posłowie konkludują: - W świetle obowiązujących przepisów, a także pojawiającego się orzecznictwa, kierowca któremu nagle na przejście wtargnie pieszy, ma nikłe szanse na wyjście z takiej sytuacji „obronną ręką”, w razie gdy sprawa trafi do sądu powszechnego, chyba że będzie dysponował niezbitym materiałem dowodowym w postaci nagrań bądź zeznań naocznych świadków. Postawiono ważne pytania.

Odpowiedź resortu infrastruktury. Stanowisko resortu odnajdujemy w udzielonej właśnie odpowiedzi udzielonej przez wiceministra Rafała Webera.

Pytanie: Czy po wejściu od 1 czerwca 2021 nowych przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych przed pojazdami na przejściach, liczba wypadków na przejściach dla pieszych zmalała czy się zwiększyła w stosunku do analogicznego okresu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r.?

Odpowiedź: Liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych w okresie:

1) 01.06.2019 r. - 31.12.2019 r. wyniosła: 2130

2) 01.06.2020 r. - 31.12.2020 r. wyniosła: 1544

3) 01.06.2021 r. - 31.12.2021 r. wyniosła: 1617

Pytanie: Czy liczba rannych i zabitych w wypadkach na przejściach dla pieszych, po wejściu nowych przepisów, wzrosła czy się zmniejszyła w stosunku do analogicznego okresu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r.?

Odpowiedź:

Liczba rannych pieszych w wypadkach drogowych z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych w okresie:

1) 01.06.2019 r. - 31.12.2019 r. wyniosła: 2075

2) 01.06.2020 r. - 31.12.2020 r. wyniosła: 1503

3) 01.06.2021 r. - 31.12.2021 r. wyniosła: 1568

Liczba zabitych pieszych w wypadkach drogowych z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych w okresie:

1) 01.06.2019 r. - 31.12.2019 r. wyniosła: 140

2) 01.06.2020 r. - 31.12.2020 r. wyniosła: 103

3) 01.06.2021 r. - 31.12.2021 r. wyniosła: 108

Pytania: Proszę o wskazanie w rozbiciu na poszczególne miesiące, ile było wypadków na przejściach dla pieszych w latach 2021-2022. Proszę o wskazanie w rozbiciu na miesiące, ilu było rannych i zabitych w wypadkach na przejściach dla pieszych w latach 2021-2022.

Odpowiedź:

I podsumowanie resortu: - W powyższych zestawieniach jako okres sprawozdawczy przyjęto pełne miesiące od czerwca do grudnia lat 2019-2021 oraz dane od czerwca do października za 2022 r. Z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego faktu znaczne odstępstwa w zakresie mobilności, należy przyjąć, iż dane dotyczące roku 2020 oraz roku 2021 nie są do końca miarodajne i zakrzywiają ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Zrozumiałe, iż zaprezentowane dane „nie są do końca miarodajne”, popatrzmy jednak jak ważnym problemem jest zrozumienie istoty i celowości wprowadzonego zapisu ustawowego, jak istotne jest zachowanie ostrożności zarówno ze strony kierowców, jak też pieszych. Popatrzmy na tragedie uwidocznione w powyższej statystyce. (jm)

***

Już w najbliższy czwartek 15 grudnia br. odbędzie się DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ pt. „Pieszy wchodzący/zamierzający” [kliknij]. Do rozmowy zaprosiliśmy mecenasa Tadeusza Wolfowicza, adwokata, obrońcę i pełnomocnika w sprawach karnych, wykładowcę prawa karnego materialnego i procesowego oraz - Mariusza Sztala, instruktora nauki jazdy, współwłaściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców „IntroHL” w Warszawie, b. egzaminatora. Czekamy przed kamerami komputera o godz. 11.00.

[kliknij] (grafika - Grupa IMAGE, fot. PIXABAY)

Zachęcamy także do udziału w małej ankiecie.