Legislacja

Jest. Projekt zmieniający - Prawo o ruchu drogowym i inne ustawy, wiele innych

5 sierpnia 2021

Jest. Projekt zmieniający - Prawo o ruchu drogowym i inne ustawy, wiele innych
Sejm RP. Wniesione projekty ustaw: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij] (fot. screen)

W dniu dzisiejszym na stronach Sejmu RP odnotowano wniesienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (EW-020-620/21). Projektu, o którym powiedziano tak wiele, choć znane były jedynie jego założenia. Zaproponowano nowelizację aż (sic!) 15. ustaw:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

- ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;

- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego;

- ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;

- ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;

- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

- ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;

- ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego;

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,

- ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

- ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Jak uzasadniają autorzy projektu: - Przedłożona regulacja ma dwa zasadnicze cele: wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi.

Zaproponowano regulacje zaprezentowane wcześniej i znane jako tzw. założenia zmian. Przed nami gorąca debata, wiele rozwiązań już dziś uznano za – delikatnie to ujmijmy - kontrowersyjne.

Zgodnie z naszym zwyczajem będziemy śledzili i relacjonowali kolejne etapy procedowania ustawy. Projektowane zmiany szczegółowo omówimy, poprosimy o oceny przede wszystkim prawników, o wypowiedzi ekspertów, sięgniemy do wiedzy specjalistów, którzy śledzą i analizują regulacje w innych krajach. Zachęcamy do współpracy także instruktorów, wykładowców, egzaminatorów, wszystkich zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach. Zachęcamy do dyskusji.

Zaplanowano, iż ustawa wejdzie w życie z dniem 1 grudnia br. (z wyjątkami). (jm)