Legislacja

Za kierowanie rowerem „pod wpływem” nie można zakazać prowadzenia aut - A. Bodnar

9 lutego 2018

Za kierowanie rowerem „pod wpływem” nie można zakazać prowadzenia aut - A. Bodnar
Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich (fot. RPO)

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar złożył do Sądu Najwyższego kasację w sprawie obywatela, ukaranego za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, którego sąd ukarał karą dodatkową, a mianowicie zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. - Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, w tej sytuacji zakaz taki można orzec tylko wobec pojazdów inne niż mechaniczne - głosi kasacja złożona przez Rzecznika.

Wyrok sądu. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ wyrokiem nakazowym z grudnia 2016 r. ukarał obwinionego M. F. grzywną 300 zł za kierowanie rowerem na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. Orzekł też wobec niego środek karny w postaci półrocznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wyrok uprawomocnił się wobec niewniesienia sprzeciwu przez M.F.

Jak informuje biuro RPO: w kasacji RPO zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 87 par. 4 Kodeksu wykroczeń. Zastępca RPO Stanisław Trociuk powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 2015 roku (KZS 2016/1/28), w którym podkreślono, że treść obecnie obowiązującego przepisu art. 87 par. 4 Kw wskazuje jednoznacznie, iż w przypadku ukarania za wykroczenie polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może być orzeczony, nie dotyczy pojazdów mechanicznych. Treść środka karnego orzeczono zatem w sposób sprzeczny ze wskazanym przepisem, co stanowiło jego rażące naruszenie, które miało istotny wpływ na treść orzeczenia - podkreśla kasacja. RPO wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i zwrot sprawy w tym zakresie sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Co w obowiązującym prawie? Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (1971.12.114 z późn. zm.) Rozdział XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji:

(…) Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a.13) Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3.14) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4.15) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1. (…)

Na postanowienia tej właśnie ustawy powołał się orzekający karę sąd. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 2015 roku. Przypomnijmy, iż od 9 listopada 2013 r. jazda na rowerze w stanie upojenia alkoholowego przestała być przestępstwem. Obowiązują kary przywołane w Kodeksie wykroczeń, w wypadku zakazu prowadzenia pojazdów stosowane fakultatywnie. Czy obowiązujące prawo powinno być złagodzone? (jm)