Legislacja

Zapytanie i odpowiedź w kwestii opłat za badania techniczne

9 sierpnia 2022

Zapytanie i odpowiedź w kwestii opłat za badania techniczne
(fot. PIXELS)

Posłanka Monika Wielichowska zaadresowała do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie opłat za badania techniczne pojazdów. Panie Ministrze: Czy zamierza Pan zmienić wysokość opłat za badania techniczne pojazdów? - pyta posłanka. Odpowiedzi udzielił Rafał Weber.

Na zapytanie poselskie nr 5197 [kliknij] Moniki Wielichowskiej w imieniu resortu infrastruktury odpowiedział wiceminister Rafał Weber [kliknij], który podejmując kwestie opłat za badania techniczne pojazdów informuje:

- nowe stacje kontroli: - z danych otrzymanych od Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wynika, że w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych w 2020 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał 2116 poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów, w tym 163 poświadczenia zgodności zostały wydane dla przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów oraz 108 poświadczeń dla przedsiębiorców przejmujących stacje kontroli pojazdów. W 2021 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał 125 poświadczeń dla przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów, natomiast 106 poświadczeń zostało wydanych w odniesieniu do przedsiębiorców przejmujących stacje kontroli pojazdów. Należy zaznaczyć, że do 22 lipca 2022 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał 61 poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów;

- opłaty za badania techniczne pojazdów: - obecnie Minister Infrastruktury nie planuje podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów;

- projektowane zmiany ustawy: - na etapie rozpatrywania przez Radę Ministrów znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48) [kliknij], który zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. Projektowane przepisy dokonują prawidłowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.).

- akty wykonawcze: - prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów [kliknij], w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Powtórzmy pytanie: - Czy zamierza Pan zmienić wysokość opłat za badania techniczne pojazdów?

Powtórzmy odpowiedź: - (…) - Obecnie Minister Infrastruktury nie planuje podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów. (…) Prace legislacyjne (…) będą mogły zostać podjęte po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego. (jm)