Legislacja

Zielona Karta - kolejne zmiany

26 lipca 2021

Zielona Karta - kolejne zmiany
Nowy wygląd Zielonej Karty (grafika PBUK)

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych poinformowało iż od sierpnia br. z polskim ubezpieczeniem OC wjedziemy do Czarnogóry i Zjednoczonego Królestwa. Przypominamy, iż dokument ma nowy wygląd.

Bez Zielonej Karty czy ubezpieczenia granicznego, a jedynie z polskim OC nasi zmotoryzowani mogą od 2 sierpnia 2021 r. wjeżdżać na terytorium Czarnogóry oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Komisja Europejska zatwierdziła uczestnictwo tych państw w Porozumieniu Wielostronnym. KE opublikowała decyzję w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/103/WE) w odniesieniu do kontroli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych przebywających w Czarnogórze i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zgodnie z tą decyzją od dnia 2 sierpnia 2021 r. państwa członkowskie:

- odstępują od kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów normalnie przebywających na terytorium Czarnogóry, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju, przy ich wjeździe na terytorium Unii,

- odstępują od kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów normalnie przebywających na terytorium Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju, przy ich wjeździe na terytorium Unii.

Decyzja mogła zostać podjęta dzięki podpisaniu przez Biura Narodowe państw Unii Europejskiej oraz Andory, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa aneksu do Porozumienia Wielostronnego, na mocy którego członkiem porozumienia stało się Biuro Narodowe Czarnogóry. W aneksie tym zawarto praktyczne ustalenia dotyczące zniesienia kontroli ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów normalnie przebywających na terytorium Czarnogóry i objętych postanowieniami Porozumienia. Jednocześnie w następstwie Brexitu Komisja Europejska notyfikowała dotychczasowe członkostwo Zjednoczonego Królestwa w Porozumieniu Wielostronnym. Ponieważ członkostwo w Porozumieniu Wielostronnym funkcjonuje na zasadzie wzajemności, zniesienie kontroli Zielonych Kart dotyczy również wjeżdżających na teren Czarnogóry oraz Zjednoczonego Królestwa.

Przypomnijmy jednocześnie, iż w Polsce od 1 lipca br. Zielone Karty zmieniły wygląd. Obowiązujące do tej daty certyfikaty – w kolorze zielonym – zostały zastąpione dokumentami w białym kolorze. Z uwagą, iż do końca bieżącego roku posiadaczom ubezpieczonych pojazdów będą wydawane karty zielone lub białe. Od nowego roku wystawiane będą certyfikaty wyłącznie w kolorze białym.

Wystawcą Zielonej karty jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które jednocześnie reprezentuje Polskę w Systemie Zielonej Karty. (jm)