Legislacja

Zmiana w rozporządzeniu dot. doskonalenia techniki jazdy

19 marca 2024

Zmiana w rozporządzeniu dot. doskonalenia techniki jazdy
Wzór (fragment) legitymacji instruktora techniki jazdy wg projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy opublikowanego 15 marca 2024 r. [kliknij] (fot. screen)

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod poz. 33 z datą 15 marca br. ujawniono Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy [kliknij]. Podstawą prawną aktu jest oczywiście ustawa o kierujących pojazdami - art. 120 ust. 1. Rozpoczęto uzgodnienia. Mamy kolejną zmienioną legitymację instruktorską. Tymczasem czytelnicy pytają o brak rozporządzenia w sprawie nowego systemu szkolenia.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (2019.163) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje nowe brzmienie. Zgodnie z nim świadectwa instruktora techniki jazdy wydane przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane i nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. Świadectwa instruktora techniki jazdy zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych mogą być wydawane do dnia 12 lipca 2024 r.

Jak uzasadniają autorzy dokumentu potrzeba podjęcia prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2019 r. poz. 163), wynika z konieczności opracowania nowego wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy), który zgodnie z § 3 pkt 5 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2329) stanowi dokument publiczny kategorii trzeciej.

Czyli mamy kolejną zmienioną legitymację instruktorską. Tymczasem czytelnicy pytają o brak rozporządzenia w sprawie nowego systemu szkolenia. (jm)