Legislacja

Zmiana wykazu autostrad płatnych

1 sierpnia 2023

Zmiana wykazu autostrad płatnych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Na wczorajszym posiedzeniu rządu przyjęto rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych przedłożone przez ministra infrastruktury. Nowelizacja powiązana jest ze zniesionymi od 1 lipca br. opłatami dla kierowców osobowych oraz motocykli korzystających z państwowych autostrad. Zmieniony został wykaz autostrad płatnych.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych stanowi wykonanie delegacji ustawowej z ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (2022.2483, z późn. zm. [kliknij]). Zaproponowane rozporządzenie dostosowuje stan prawny do przepisów ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (2023.1193) w zakresie wykazu autostrad płatnych. Celem nowelizacji jest zawężenie rozporządzenia określającego autostrady, które będą budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne jedynie do odcinków, na których zgodnie ze zmienionymi przepisami od 1 lipca 2023 r. będzie pobierana opłata za przejazd autostradą. Z 1 lipca br. kierowcy samochodów osobowych oraz motocykli wjeżdżający na autostrady płatne nie muszą ponosić opłat.

Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę wykazu autostrad płatnych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (2022.2483 z późn. zm.) [kliknij]. Minister infrastruktury przedłożył Radzie Ministrów rozporządzenie zmieniające wykaz autostrad płatnych. W wykazie znajdą się wyłącznie te odcinki autostrad płatnych, na które zawarto umowę o budowę i eksploatację, albo wyłącznie eksploatację autostrady i tu zostały wymienione wyłącznie:

- A1 – Gdańsk-Toruń;

- A2 – Świecko-Poznań-Konin;

- A4 – Katowice-Kraków.

Przyjęte zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (jm)