Legislacja

Zmiany opublikowane

6 sierpnia 2018

Zmiany opublikowane
(fot. Jolanta Michasiewicz)

3 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2018.1481). Ustawodawca dokonał zmian m.inn. w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja dotyczy pojazdów nienormatywnych, przejazdów zespołu pojazdów, zezwoleń, pilotowania itd.

Procedowanie zakończone – publikacja 3.8.2018. Jak informowaliśmy omawiając kolejne etapy procedowania projektu nowelizacji w ustawie o transporcie drogowy, ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych zmiany dotyczą zautomatyzowania wymiany informacji pomiędzy Polską a pozostałymi państwami członkowskim UE w zakresie poważnych naruszeń przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

Co dokładnie w ustawie – Prawo o ruchu drogowym?

* Ustawodawca w art. 62 rozgraniczył zespoły pojazdów złożonych z liczby pojazdów większej niż wcześniej określone, których przejazd wymaga zezwolenia, w zależności od ich rzeczywistej długości. Według opublikowanego przepisu nawet przy minimalnym przekroczeniu dopuszczalnej długości zespołu pojazdów, nałożony został obowiązek uzyskania zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego.

* Ruch pojazdu nienormatywnego – w nowym brzmieniu art. 64 ust. 1 pkt 3 – jest dozwolony pod warunkiem pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego w określonych warunkach, przy właściwym oznakowaniu i wyposażeniu. Dodane przepisy pozwalają nałożyć karę pieniężna za brak wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie oraz wymaganego wyposażenia i oznakowania pojazdu. Z kolei za sposób pilotowania niezapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym odpowiedzialny jest pilot i może być ukarany mandatem.

* W sytuacji, gdy przejazd pojazdu nienormatywnego z zezwoleniem, nie odpowiada rzeczywistym parametrom technicznym pojazdu lub zespołu pojazdów, jest on traktowany jako bez zezwolenia.

* Ustawa przewiduje zmianę przepisów dotyczących usunięcia pojazdu z drogi i skierowania go na parking strzeżony.

* I kolejne zmiany dotyczą systemu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązku pilotowania, a także braku odpowiednich kwalifikacji pilota dającego polecenia lub sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.

* Umożliwiono nałożenia kary pieniężnej w wysokości 2000 zł za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategorii VII lub podanych w tym dokumencie, innych niż parametry techniczne pojazdu lub zespołu pojazdów.

* Nowe brzmienie w art. 140ac ust. 1 uwzględnia możliwość odwołania się od wydanej decyzji do organu nadrzędnego.

* Doprecyzowano przepisy dotyczące sytuacji, gdy zaistnieje sytuacji braku możliwości uiszczenia kaucji przez zagraniczny podmiot lub osobę niemającą miejsca stałego pobytu na terytorium RP.

* Nowe brzmienie art. 140ae ust. 1 wskazuje, że kary pieniężne będą przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy GDDKiA.

Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym wchodzą w życie po upływie 30 dni od daty publikacji tj. od 3 września 2018 r. (jm)