Legislacja

Zmiany w 11. ustawach

4 września 2020

Zmiany w 11. ustawach
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

W dniu wczorajszym - 3. września 2020 r. – w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1517 opublikowana została ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517). I tak zakończony został kilkuletni proces prac nad regulacjami nazywanymi tzw. pakietem deregulacyjnym. Oczywiście właśnie opublikowana ustawa jest jego fragmentem.

Ustawodawca dokonuje zmian w:

* Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 1);

* Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (art. 2);

* Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 3);

* Ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 4);

* Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 5);

* Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 6);

* Ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 7);

* Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 8);

* Ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 9);

* Ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (art. 10);

* Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 11).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2020 r. z wyjątkami. Np. nalepki kontrolne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność – po upływie 24. miesięcy od publikacji ustawy; minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego; podobnie komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu oraz komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów i gromadzenie w tej ewidencji danych o przekroczeniach terminów – te regulacje zostaną ogłaszane w terminie co najmniej 5 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w danym komunikacie. Z kolei przepisy dotyczące możliwości upoważnienia salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów przez właściciela nabytego w nim pojazdu do złożenia przez ten salon wniosku o rejestrację tego pojazdu lub do odebrania przez ten salon decyzji o czasowej rejestracji pojazdu – które wejdą w życie po upływie 9 miesięcy. I kwestia zwolnienia kierowców z obowiązku okazywania prawa jazdy podczas kontroli drogowych. Ustawodawca zwolnił posiadaczy polskiego prawa jazdy – pamiętajmy polskiego i tylko na terenie Polski - z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego – ta zmiana obowiązuje z dniem 5. grudnia 2020 r. Komentatorzy już wskazują, iż oczywiście kierowca nie otrzyma mandatu – podobnie jak za brak dokumentu dowodu rejestracyjnego czy ubezpieczenia OC – za brak okazania dokumentu prawa jazdy. Policja skorzysta wówczas z dostępu do bazy kierowców. – Kij ma dwa końce – powiedział „Rzeczpospolitej" Andrzej Łukasik z Polskiego Towarzystwa Kierowców. I wyjaśnił. (…) ale kiedy dojdzie do stłuczki, pokrzywdzony najczęściej wzywa policję. Nie ma bowiem informacji o samochodzie i jego ubezpieczeniu. Niechętnie więc spisuje oświadczenie. (…) Tymczasem gdy na miejsce zdarzenia wzywana jest drogówka, winny najczęściej zostaje ukarany mandatem za jego spowodowanie, a nie za brak dokumentów. (…) Radą dla kierowców jest posiadanie w telefonie odpowiedniej aplikacji lub fotografii potrzebnego dokumentu. (jm)