Legislacja

Opłaty za badania techniczne - termin zmian jest, ale...

23 maja 2022

Opłaty za badania techniczne - termin zmian jest, ale...
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W połowie kwietnia br. Waldemar Andzel poseł na Sejm RP skierował do ministra infrastruktury pytanie (o czym pisaliśmy [kliknij]) w brzmieniu: - Czy trwają w resorcie prace nad zwaloryzowaniem wysokości opłat za badania techniczne pojazdów? Znamy odpowiedź Rafała Webera, sekretarza stanu w resorcie.

Od miesięcy przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów apelują o zmianę obowiązującej - bez waloryzacji - od 18. lat, wysokości opłat za badania techniczne pojazdów [kliknij]. Sytuacja staje się coraz trudniejsza, działalność gospodarcza w tym zakresie nierentowna, o tym też pisał do resortu infrastruktury w swoim zapytaniu poseł Waldemar Andzel. Przywołał liczbę zamkniętych stacji kontroli pojazdów. W roku 2020 - 126; w 2021 - 52. Resort infrastruktury niezmiennie odpiera postulaty środowiska. Także tym razem informuje odpierając argument spadającej liczby stacji [kliknij]: - Pragnę wyjaśnić, że z danych otrzymanych od Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wynika, że w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych w 2020 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał 2116 poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów, w tym 163 poświadczenia zgodności zostały wydane dla przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów oraz 108 poświadczeń dla przedsiębiorców przejmujących stacje kontroli pojazdów. W 2021 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał 125 poświadczeń dla przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów, natomiast 106 poświadczeń zostało wydanych w odniesieniu do przedsiębiorców przejmujących stacje kontroli pojazdów. Należy zaznaczyć, że do 21 marca 2022 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał 18 poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów.

Konkludując, Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury potwierdza i informuje: - Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych w zakresie podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów. Jednocześnie pragnę poinformować, że na etapie rozpatrywania przez komisję prawniczą znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48), który zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. Projektowane przepisy dokonują prawidłowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.). I w ostatnim zdaniu przechodzi do konkretów: - Jednocześnie wyjaśniam, że prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Ale… Czyli kiedy? (jm)