Ogłoszenia

Piątek/12.1.2024

28 grudnia 2023

Piątek/12.1.2024
DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ pt. „Zagrożenie = przerwany egzamin. Zmiany po 1.1.2024 cz. 2. (od lewej: Wojciech Pasieczny, ekspert ds. brd, biegły sądowy ds. rekonstrukcji wypadków drogowych; Marcin Kiwit, egzaminator, kierownik Działu Egzaminatorów, Egzaminator Nadzorujący w WORD Olsztyn (fot. arch. PRAWO DROGOWE@NEWS, graf. Grupa IMAGE)

7 grudnia 2023 r. w ramach cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ rozmawialiśmy o egzaminie na prawo jazdy według stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. [kliknij] gośćmi cyklu byli: Tomasz Matuszewski, egzaminator, zastępca dyrektora WORD Warszawa oraz Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku. Z pierwszym dniem nadchodzącego roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (publikacja: 2023.2659 [kliknij]). 5 stycznia 2024 r. (piątek/godz. 11.00) - zgodnie z poczynioną obietnicą - kontynuujemy rozmowę o zmienionej w tym akcie wykonawczym kwestii przerywania egzaminu państwowego w sytuacji zagrożenia w ruchu drogowym.

Spotkanie zatytułowaliśmy: „Zagrożenie = przerwanie egzaminu. Egzamin po 1 stycznia 2024 r. cz. 2”.

Prowadząca Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna PRAWA DROGOWEGO @ NEWS do rozmowy zaprosiła:

Marcina KIWITA, egzaminatora, kierownika Działu Egzaminatorów, Egzaminatora Nadzorującego WORD Olsztyn oraz

* Wojciecha PASIECZNEGO, eksperta ds., brd, biegłego sądowego ds. rekonstrukcji wypadków drogowych, wykładowcę przedmiotu wypadki drogowe na Podyplomowych Studiach Psychologia Transportu a Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, b. radcę, mł. inspektora w Wydziale ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Z dniem 1 stycznia nadchodzącego roku, jeżeli zdający egzamin na prawo jazdy popełni błąd wymieniony w tabeli błędów opublikowanej w załączniku nr 1 rozporządzenia egzaminator może przerwać ten egzamin. Przypomnijmy - do 31 grudnia 2023 r. w tej samej sytuacji egzaminator obowiązkowo musiał przerwać egzamin. Przerwie egzamin, jeżeli oceni, że dopuszczenie się błędu z przywołanej tabeli błędów zagrażało bezpieczeństwu życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Jeżeli nie zagrażało zdający ma tylko błąd przy wykonywanym zadaniu. Przywołajmy obowiązujący zapis art. 52 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami: „Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego”. Przed zaproszonymi do DYSKUSJI ekspertami postawimy niezwykle ważną kwestię - Kiedy następuje zagrożenie skutkujące przerwaniem egzaminu?!

Rozpocznijmy fragmentem wypowiedzi M. Kiwita [kliknij]: „Najwięcej dyskusji w środowisku egzaminatorów wzbudziła jednak zmiana, która spowoduje odejście od pewnego automatyzmu w podejmowaniu decyzji o przerwaniu części praktycznej egzaminu realizowanej w ruchu drogowym, implikując konieczność każdorazowej oceny czy zachowanie osoby egzaminowanej zagrażało bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, równocześnie czyniąc ten element głównym wyznacznikiem (stosownie zresztą do dyspozycji ustawowej) możliwości zakończenia egzaminu przed wykonaniem wszystkich przewidzianych programem egzaminacyjnym zadań - Tabela nr 9, załącznika nr 1 do rozporządzenia - „Zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego (dotychczas: tab. nr 1, zał. nr 2 - „Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego”). Powyższe stanowi niewątpliwie z jednej strony krok w kierunku profesjonalizacji zawodu egzaminatora (dokona on oceny przez pryzmat konkretnej sytuacji w ruchu drogowym, bazując przy tym na swojej wiedzy i doświadczeniu), z drugiej zaś daje podstawy do rzetelniejszej oceny wiedzy i umiejętności kandydata na kierowcę (popełnienie błędu z dotychczas obowiązującej tab. nr 1 nie zawsze wiązało się ze stworzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestnika ruchu drogowego).”. I jeszcze cytat z wypowiedzi Tomasza Dziuganowskiego, prezesa Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów [kliknij]: „Jakie będzie poczucie bezpieczeństwa egzaminatora w stanie prawnym od 1 stycznia 2024 roku, jeśli np.: osoba egzaminowana przejedzie przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, gdy sygnalizator będzie nadawać w danej chwili czerwony sygnał świetlny lub gdy na znaku STOP zdający egzamin nie zatrzymując się, przejedzie skrzyżowanie bez upewniania się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem? Czy egzaminator jako uczestnik ruchu ma czuć się wówczas bezpiecznie, czy zdąży zahamować, aby uniknąć kolizji lub wypadku?

Już dziś zapraszamy do rozmowy: tygodnik@prawodrogowe.pl