Przegląd prasy

Grzegorz Wysopal: na rzecz niesłyszących kierowców

14 października 2016

Grzegorz Wysopal: na rzecz niesłyszących kierowców
Grzegorz Wysopal, kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

W środę, 12 października w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie odbyło się seminarium pod nazwą: „Znosimy bariery! Niesłyszący kandydat na kierowcę kategorii A i B”. Zapoczątkowało ono OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ NA RZECZ NIESŁYSZĄCYCH KIEROWCÓW. Na zaproszenie Marka Dworaka - dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - na seminarium przybyli dyrektorzy i przedstawiciele WORD z całej Polski, osoby zajmujące się na co dzień szkoleniem kandydatów na kierowców oraz osoby zajmujące się problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Marek Dworak dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w egzaminowaniu osób niesłyszących. W jego opinii niesłyszący kandydaci na kierowców, a potem już przyszli kierowcy potrafią co najważniejsze samodzielnie, bezpiecznie prowadzić pojazd. Jak potwierdził Krzysztof Burdak - naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - w swojej karierze nie spotkał się ze zdarzeniem drogowym z udziałem niesłyszącego kierowcy. Jedyny przypadek dotyczył wtargnięcia na jezdnię osoby niesłyszącej, która nie zastosowała się do sygnalizacji świetlnej.

W czasie trwania seminarium poruszono ważne sprawy dotyczące problemów stale występujących w szkoleniu osób niesłyszących. Jak słusznie zaznaczyła Monika Folwarczny - prezes Fundacji PL, zajmującej się rozpowszechnianiem języka migowego i działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności niesłyszących, instruktorka i zarazem biegły tłumacz języka migowego, na co dzień zajmująca się szkoleniem Głuchych kandydatów na kierowców i uczestnicząca z nimi na egzaminach państwowych - dopóki nie poprawi się jakość szkolenia osób niesłyszących, będą oni obawiać się kursu i egzaminu mimo chęci i powszechnie wyrażanej potrzeby uzyskania prawa jazdy.

Pierwszą barierą, którą już udało nam się pokonać, było wprowadzenie pytań egzaminacyjnych na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat. B w wersji dla osób niesłyszących. Ponad dwa lata starań przyniosło pożądany efekt. Wbrew powszechnie krążącej opinii - osoby niesłyszące na egzaminie teoretycznym miały problem nie tyle ze znajomością przepisów ruchu drogowego, ile ze zrozumieniem tekstu pytań i odpowiedzi. Obecne doświadczenie pokazuje, że osoby te z sukcesem zdają egzamin, co potwierdzają statystyki prowadzone przez Monikę Folwarczny i innych instruktorów szkolących osoby niesłyszące. Wszyscy obecni zgodzili się z tezą, że najważniejsza w takim szkoleniu jest osoba instruktora - odpowiednio przygotowanego merytorycznie i znającego język migowy.

Druga część spotkania poświęcona została problemom związanym z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy dla osób z wadą słuchu. Po pierwsze osoba niesłysząca - zgodnie z zapisami prawnymi - jest zobowiązana zapewnić sobie na egzaminie tłumacza języka migowego, co zazwyczaj jest związane z dodatkowymi kosztami. Poza tym egzaminator nie ma informacji - jak wyjaśniła Beata Lewandowska, jedna z nielicznych egzaminatorek będących równocześnie tłumaczem języka migowego - że egzaminować będzie osobę niesłyszącą (wyjątek stanowi sytuacja kiedy osoba korzysta z aparatu słuchowego - stosowany jest wtedy kod 02). W każdym przypadku stres osoby niesłyszącej jest zwielokrotniony - oprócz stresu egzaminacyjnego dochodzi jeszcze stres związany z utrudnieniami w komunikowaniu się. Co prawda egzamin przeprowadzony jest w obecności tłumacza języka migowego, lecz w ruchu drogowym jego obecność związana jest jedynie z zajęciem miejsca na tylnym fotelu pojazdu egzaminacyjnego. Nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu w formie podobnej jak dla cudzoziemców, czyli z przekazywaniem na bieżąco informacji o popełnianych błędach. Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje kwestia zarówno szkolenia jak i egzaminowania niesłyszącego kandydata na kierowcę w zakresie kat. A. Brak możliwości komunikowania się na linii instruktor-niesłyszący kursant, a potem egzaminator-niesłyszący kandydat na kierowcę powoduje, że w praktyce jest to kategoria niedostępna dla tej grupy Polaków, których liczbę szacuje się na blisko milion. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia ewentualnej interwencji w sytuacji zagrożenia w ruchu drogowym: jak ją wykonać, jak przekazać informację o zagrożeniu itp.

Wytyczne rozporządzenia w sprawie egzaminowania (…) dopuszczają zastosowanie urządzeń wspomagających komunikację z osobą niesłyszącą. Takie urządzenie podczas seminarium przedstawili: Edyta Lisek–Lubaś ze Stowarzyszenia Surdostal oraz Łukasz Wilk - właściciel firmy I-Tech. „Echo-drive” - to urządzenie i aplikacja specjalnie zabezpieczona przed możliwością zmiany polecenia przez osoby niepowołane, przeznaczone do użytkowania podczas praktycznej nauki jazdy w ośrodkach szkolenia kierowców oraz podczas praktycznych egzaminów na prawo jazdy kategorii A i B.

Kampania społeczna zapoczątkowana na seminarium ma na celu przełamanie barier komunikacyjnych na linii słyszący-niesłyszący, w szczególności podczas zdobywania umiejętności i uprawnień do kierowania pojazdami. Poprzez większą mobilność przynajmniej częściowo zostaną wyrównane szanse na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej osób z trudnościami w słyszeniu.

Mam nadzieję, że podjęta kampania zwiększy świadomość społeczną osób słyszących w zakresie problemów, z jakimi borykają się niesłyszący uczestnicy ruchu drogowego. Chęć poznania języka migowego przez instruktorów, egzaminatorów i osoby z pionu administracji ośrodków szkolenia i egzaminowania pozwoli zmniejszyć barierę komunikacyjną dzielącą świat na strefy „dźwięku” i „ciszy”, zaś wprowadzanie różnych rozwiązań technicznych, zapewniających komunikację pozawerbalną - pozwoli na bardziej „przyjazne” i pozbawione elementów dyskryminacji zdobywanie uprawnień do kierowania pojazdami.

 Grzegorz Wysopal 

(fot. J. Michasiewicz tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS)