Przegląd prasy

Jazda nieodśnieżonym pojazdem to wykroczenie

4 grudnia 2023

Jazda nieodśnieżonym pojazdem to wykroczenie
(fot. PIXABY)

Przed nami coraz bardziej obfite opady śniegu, należy więc przypomnieć o obowiązku odśnieżania auta. Pamiętajmy więc, iż jazda nieodśnieżonym pojazdem to wykroczenie zagrożone mandatem karnym. To stworzenie zagrożenia w ruchu drogowego polegającym na podjęciu jazdy w warunkach ograniczonej widoczności.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Powiedzmy po raz kolejny: jazda nieodśnieżonym pojazdem to wykroczenie. Naszym obowiązkiem jest odśnieżanie auta i jego elementów: maski, drzwi, zderzaków, reflektorów czy tablic rejestracyjnych. Gdy podejmujemy przerażającą decyzję jazdy bez odśnieżenia pojazdu już stwarzamy zagrożenie w ruchu drogowym polegającym na jazdą w warunkach ograniczonej widoczności. I tu doszliśmy do art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który to przepis brzmi: „Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: (…) 5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;”.

Kolejna kwestia to mandat za niewypełnienie przywołanego obowiązku.

Kodeks wykroczeń. Wiemy więc jak brzmi przepis określający obowiązek. A gdy nie zostanie wypełniony? Tym razem przywołany art. 97 Kodeksu wykroczeń, który brzmi: „Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”. I oczywiście 15 tzw. punktów karnych za „używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim".

Kwota mandatu wysoka, a nawet bardzo wysoka. I to nie jest wszystko. Funkcjonariusz może podczas zatrzymania takiego „czołgisty” zastosować zasadę sumowania wykroczeń i dodać:

- zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych (mandat 300 zł i 8 punktów);

- zakrywanie tablic rejestracyjnych (mandat 500 zł i 8 punktów).

Ostatecznie kierowca kierujący tak nieprzygotowanym do jazdy pojazdem, który otrzyma kolejne punkty może liczyć się także z zatrzymaniem prawa jazdy.

I jeszcze ważna kwestia - o której kierowca powinien wiedzieć - czynność odśnieżania przy pracującym silniku pojazdu także jest wykroczeniem: „Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem".

Te przepisy musimy znać. Odśnieżajmy! Dokładnie odśnieżajmy! Zadbajmy o dobrą widoczność, o bezpieczeństwo!

Zacytujmy art. 60 ustawy - Prawo o ruchu drogowym: „Art. 60. 1. Zabrania się:

1) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

2) zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;

3) ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic;

3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;

3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej;

4) umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.

1a. Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.

2. Zabrania się kierującemu:

1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;

2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;

3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;

4) ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku;

5) używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.

3. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drodze pokrytej śniegiem.

4. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje się do:

1) pojazdów samochodowych biorących udział w rajdach zimowych i wyścigach zimowych za zgodą zarządcy drogi, wyrażoną w trybie określonym w art. 65a ust. 3 pkt 7a;

2) rowerów.”. (jm)