Przegląd prasy

Kontrole utrzymania znaków drogowych

25 maja 2021

Kontrole utrzymania znaków drogowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

20 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw różnych oraz projektów, wśród nich kwestie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych. Zaprezentowane zostało stanowisko Ministerstwa Infrastruktury.

Posiedzenie KWRIST. 20 maja br. odbyło się – kolejne majowe - posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRIST). Posiedzenie poświęcone było omówieniu tzw. spraw różnych oraz projektów. Związek Powiatów Polskich (ZPP) wnioskował o rozpatrzenie kwestii przeprowadzania przez organy zarządzające ruchem kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na progach jemu podległych – z częstotliwością raz na sześć miesięcy. Zgodnie z § 12 ust. 5: Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 3, organ zarządzający ruchem przeprowadza co najmniej raz na 6 miesięcy kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729 (tekst pierwotny), Dz. U. 2017, poz. 784 (tekst jednolity).

ZPP wnioskował o urealnienie częstotliwości wykonywanych kontroli. Uzasadniając liczbą kilometrów dróg, jaką mają w zakresie swojej właściwości organy zarządzające ruchem (przeciętnie 1000 kilometrów dróg) proponowały zmianę częstotliwości kontroli na jedną w roku albo wzmocnienie finansowe organów zarządzających ruchem na drogach.

Stanowisko resortu transportu. Jak się dowiadujemy: - Resort infrastruktury w pisemnej odpowiedzi (podtrzymanej w toku dyskusji na posiedzeniu) stwierdził, że rozporządzenie obowiązuje już 17 lat, stąd też nie za bardzo jest o czym dyskutować, a wzmocnienie finansowe powinno nastąpić z… budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Na argument z analogii do przeglądów technicznych dróg dyr. Aldona Wieczorek z Departamentu Transportu Drogowego stwierdziła, że… oznakowanie degraduje się szybciej niż droga (sic!). Dopiero w toku dyskusji dodała, że chodzi o oznakowanie poziome, na co Współprzewodniczący Zespołu, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wręcz z automatu odpowiedział: oznakowanie poziome jest odmalowywane dwa razy w roku. Ostatecznie dyskusja ma się toczyć poza Zespołem, a Zespół ma być poinformowany o jej wynikach - przy czym jak na razie wyzwaniem jest zmotywowanie resortu infrastruktury do podjęcia jakiejkolwiek dyskusji. (jm)