Przegląd prasy

O Pan-Europejskim Korytarzu Transportowym

6 listopada 2008

W dniach 5-6 listopada br. w Przemyślu odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego Nr III (Berlin/Drezno – Wrocław – Kraków – Lwów – Kijów). Konferencję, zorganizowaną przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Izbę Celną w Przemyślu i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad O/ Rzeszów, prowadził Przewodniczący Komitetu Sterującego Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego nr III Jurgen Papajewski, reprezentujący Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast RFN. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci ministerstw ds. transportu z Niemiec, Ukrainy i Polski oraz przedstawiciele PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP CARGO S.A., GDDKiA, ZMPD, Izby Celnej w Przemyślu. Głównym punktem programu IX Komitetu Sterującego Korytarza III była wizytacja terenowa przygranicznych drogowych i kolejowych połączeń na granicy polsko-ukraińskiej oraz przejść granicznych w Medyce (kolejowe i drogowe) i w Korczowej (drogowe). Uczestnicy posiedzenia dokonali wizji lokalnej przejść granicznych w Medyce i Korczowej, tj. granicy strefy Schengen z Ukrainą, a także zostali zapoznani z procedurami odpraw celnych na tych przejściach granicznych. Podczas posiedzenia, zostały omówione następujące sprawy dotyczące problematyki Korytarza Nr III: przegląd infrastruktury drogowej i kolejowej, aktualne informacje na temat systemu SUW 2000, procedury przekraczania granicy strefy Schengen, ograniczenia w przeładunku towarów, zastosowanie jednolitego listu przewozowego CIM/SMGS oraz optymalne wykorzystanie korytarza III przez przewoźników drogowych. Spotkanie, zorganizowane na terytorium Polski, stanowi kontynuację współpracy niemiecko-polsko-ukraińskiej przy udziale Komisji Europejskiej. Współpraca ta jest uregulowana w "Memorandum of Understanding" – dokumencie o charakterze deklaracji, podpisanym przez ministrów ds. transportu ww. państw i Komisarza ds. Transportu UE. Wyniki posiedzeń komitetu stanowią przedmiot stałego monitoringu Grupy Koordynacyjnej ds. korytarzy transportowych, utworzonej w ramach Komisji Europejskiej.