Przegląd prasy

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Projekt już jest – informuje resort

13 stycznia 2021

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Projekt już jest – informuje resort
(od lewej) Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Pytany o projekt Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej – resort optymistycznie odpowiada – projekt już jest. Następnie wymienione zostają typy planowanych zadań minimalizujących zagrożenia dla brd. Ich realizacja ma się przyczynić do redukcji liczby wypadków i ich ofiar. Oszacowany koszt to kwota 2,5 mld zł. (625 mln zł w poszczególnych latach realizacji). Mowa jest też o środkach dodatkowych.

W sprawie Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Do ministra infrastruktury trafiła interpelacja grupy posłów (nr 14882) a dotycząca poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych. Przywoływana jest deklaracja złożona jesienią 2019 r. podczas exposé premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie stworzenia programu bezpiecznej infrastruktury drogowe, a precyzyjniej budowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż dróg krajowych. Posłowie oceniają, iż infrastruktura zarządzana przez GDDKiA: - nadal pozostaje uboga w rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. (…) Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy został już stworzony program bezpiecznej infrastruktury drogowej, o którym w exposé mówił premier Morawiecki? Jakie środki zostały przeznaczone lub zostaną przeznaczone na realizację przywołanego programu? Do kogo kierowany jest program i jakie inwestycje w jego ramach będą finansowane?

Informacja Ministerstwa Infrastruktury. Przedstawiciel resortu stwierdził, iż w ministerstwie został opracowany projekt programu przeznaczonego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. - Jest to średniookresowy dokument programowy określający cele i priorytety inwestycyjne, wskazujący poziom i źródło finansowania oraz określający zakres rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji. Głównym jego celem jest poprawa brd na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Celami szczegółowymi są zapewnienie ochrony uczestnikom ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego - potwierdza Rafał Weber. Dowiadujemy się też, iż osiągnięcie zapisanych tam celów ma zostać osiągnięte poprzez realizację inwestycji drogowych w zakresie konkretnych typów zadań, takich jak np.: efektywne oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych, budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań, budowa lewoskrętów, montaż znaków drogowych i/lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. - Programu umożliwi minimalizację zagrożeń dla bezpieczeństwa, a w połączeniu z innymi inwestycjami w obszarze dróg, przyczyni się do redukcji liczby wypadków i ich ofiar. Do realizacji kierowane będą te przedsięwzięcia, które zostaną uznane przez zarządcę dróg krajowych za najpilniejsze na podstawie określonych kryteriów oceny. Beneficjentem Programu będą wszyscy obywatele korzystający z dróg krajowych w zarządzie GDDKiA, a szczególnie niechronieni uczestnicy ruchu na tych drogach – precyzuje resort. I konkrety: - Zakres finansowy Programu przewidziano na kwotę 2,5 mld zł tj. po 625 mln zł w każdym roku realizacji programu. Projekt został już poddany uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom publicznym. Aktualnie przygotowywany jest raport z wymienionych konsultacji. W pierwszym kwartale br. – po przyjęciu przez Radę Ministrów – program ma zostać skierowany do realizacji.

I podsumowanie resortu: - Przedstawiając powyższe należy mieć jednak na uwadze, że planowany do realizacji już od przeszłego roku Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 i przyznane dodatkowe środki na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach umożliwią realizację większego zakresu zadań z obszaru bezpieczeństwa, w tym takich które obejmują swym zakresem budowę chodników czy ścieżek pieszorowerowych. (jm)