Przegląd prasy

Promocja projektu - konferencja

8 stycznia 2010

W Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Baron w Nadarzynie k/Warszawy odbyła się konferencja promocyjna (8-9.1.2010 r.) projektu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców” współfinansowanego ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet II, Działanie 2.1. Konferencję zorganizował Instytut Transportu Samochodowego. Uczestnikami konferencji byli – sekretarze wojewódzkich rad brd; dyrektorzy WORD; przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich stowarzyszeń instruktorów i szkół jazdy; przedstawiciele innych organizacji związanych z procesem szkolenia kierowców, przedstawiciele mediów branżowych. W konferencji honorowy udział wzięli przedstawiciele: Sejmu RP, Ministerstwa Infrastruktury – Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nauki polskiej - łącznie około 100 osób.

Rozpoczęcie i przywitanie gości – dr inż. Andrzej Wojciechowski, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

f19d2c60a82578d95be405ce1bac8de2575abcb4

(Fot.: PD@N 325-20©JM) ^ Przybyłych powitał dyrektor ITS dr Andrzej Wojciechowski, odczytał list posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego adresowany do uczestników spotkania.

Omówienie projektu - dr inż. Izabella Mitraszewska, kierownik projektu, ITS

a041c40d2e2a6b4ae290148705aef451c9480077

(Fot.: PD@N 325-22©JM) ^ Dr inż. Izabella Mitraszewska kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Omówiła cele szczegółowe projektu, sposoby ich realizacji, grupę docelową oraz przewidywane efekty. Celem zasadniczym projektu jest przeszkolenie ok. 5 tysięcy trenerów i wykładowców (w tym 20% kobiet). Szkolenia będą realizowane we wszystkich województwach. Przypomnijmy, iż celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji instruktorów, wykładowców i personelu ośrodków szkolenia kierowców,a przez to poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

“Rola Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w podwyższaniu kompetencji kadr nauki jazdy” - Andrzej Szklarski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

 

c02274edb728d0103f6033cced37f6aa0eabdde6

(Fot.: PD@N 325-25©JM) ^ Andrzej Szklarski podkreślił szczególną rolę podniesienia jakości zarówno szkolenia jak I egzaminowania kandydata na kierowcę.

“Społeczna Misja Nauczyciela Jazdy - najważniejsze wnioski” - Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

 

aa9c8056c766a462256d8e243ee948eb607f15a8

(Fot.: PD@N 325-26©JM) ^ Krzysztof Szymański mówił o spadku jakości szkolenia, o przeszkodach w rozwoju i aktualnej sytuacji w ośrodkach szkolenia kierowców (szczególnie w “lawinowo tworzonych” ośrodkach nowych), o spadku ich rentowności, wiele miejsca poświęcił sylwetce “dobrego instruktora”, jego wyszkoleniu i jednocześnie poziomie wynagrodzenia itd. Prezes podsumował cykl spotkań szkoleniowych pod wspólną nazwą “Społeczna misja nauczycieli jazdy”.

“Zdarzenia w procesie kształcenia kierowców” – Jan Zasel, ekspert prawa drogowego

 

73f405fb3869b84cf819a4c8cf07a8c24035be4d

(Fot.: PD@N 325-29©JM) ^ Jan Zasel, ogólnie omówił problem odpowiedzialności instruktora i kandydata na kierowcę za wypadek spowodowany w trakcie cyklu szkolenia. Zastrzegł, iż orzekanie w tego typu sprawach przysługuje niezawisłym sądom. Jednak reasumując podkreślił: nie ma wątpliwości, że słabości panującego u nas procesu kształcenia kandydatów na kierowców mają swoje spore odbicie w statystyce liczby wypadków drogowych, zabitych i rannych.

“Rola kadr nauki jazdy w organizaji ruchu drogowego” – Jacek Zalewski, dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA

 

821cac1a793b88e962730d4e0b2dec9a2da01b4e

(Fot.: PD@N 325-30©JM) ^ Jacek Zalewski szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przykładowo dokonał porównania tzw. czynów śmiertelnych w 2008 roku. Z zaprezentowanej analizy wynika, iż w wypadkach drogowych zginęło siedem razy więcej osób, niż w wyniku zabójstw.

Sesja warsztatowa

96f5c3cd31df87fa73368bd68ecae80bfe94c5f5

(Fot.: PD@N 345-31©JM) ^ W części warsztatowej Andrzej Markowski, psycholog, wiceprezes Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce omówił psychologiczne bariery w pracy instruktora oraz przykładowe ćwiczenia podnoszące efektywność kształcenia kandydatów na kierowców.