Przegląd prasy

Samorząd mówi o budowie krajowego centrum BRD

4 sierpnia 2021

Samorząd mówi o budowie krajowego centrum BRD
(fot. facebook WORD Częstochowa)

Poseł Andrzej Szewiński zapytał ministra infrastruktury o plany likwidacji WORD w Częstochowie. Resort właśnie odpowiedział. Poinformował, iż nie wydał jeszcze opinii. Interesującym fragmentem wyjaśnień jest uzasadnienie Marszałka Województwa Śląskiego celowości przyszłych zmian: - (…) a także pozytywnie wpłyną na możliwości realizowania przyszłych inwestycji, związanych m.in. z budową krajowego centrum BRD.

Likwidacja WORD w Częstochowie? Poseł Andrzej Szewiński - zaniepokojony doniesieniami o planach likwidacji WORD w Częstochowie - ocenia, iż za ewentualną decyzją nie przemawiają żadne przesłanki merytoryczne. Więcej - ta placówka może pochwalić się pozytywnymi wynikami finansowymi, prowadzonymi inwestycjami i zakupami np. floty pojazdów egzaminacyjnych. Pisał: - Częstochowa jest ośrodkiem wiodącym w subregionie północnym województwa śląskiego, gdzie znajdują zatrudnienie mieszkańcy tej części województwa i zgodnie z obietnicami przedstawicieli PiS Częstochowa w niedalekiej przyszłości ma stać się stolicą reaktywowanego województwa częstochowskiego. Na likwidację WORD-u nie zgadzają się również związki zawodowe, które stoją na stanowisku, że przekształcenie częstochowskiego ośrodka w delegaturę Katowic oznacza zmiany na gorsze i „skok” na majątek częstochowskiego WORD-u. Pracownicy będą mogli zostać zwolnieni bądź oddelegowani do ośrodka w stolicy województwa. Przełoży się to m.in. na opóźnienia terminów egzaminów w Częstochowie.

Informacje Ministerstwa Infrastruktury. W sprawie WORD w Częstochowie Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż w II kwartale br. Marszałek Województwa Śląskiego przekazał do resortu wniosek w sprawie uzgodnienia reorganizacji wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na terenie Województwa Śląskiego. W wystąpieniu wskazano na cel podstawowy proponowanych zmian czyli cytujemy: utworzenie struktur organizacyjnych WORD wychodzących naprzeciw potrzebom mieszkańców poprzez ujednolicenie i usprawnienie procesu decyzyjnego oraz podniesienie i ujednolicenie standardów związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy. Jak się dowiadujemy w wystąpieniu wskazano, że cytujemy: zmiany będą miały istotny wpływ na ograniczenie kosztów funkcjonowania ośrodka, a także pozytywnie wpłyną na możliwości realizowania przyszłych inwestycji, związanych m.in. z budową krajowego centrum BRD. Marszałek podkreślał także, że nowa w swoim kształcie placówka będzie prowadziła scentralizowaną gospodarkę finansową charakteryzującą się większą sprawnością w działaniu, ale cytujemy: - będzie miał również możliwości inwestowania na większą skalę, co w przyszłości może przełożyć się na szerszy i bardziej atrakcyjny zakres usług dla potencjalnych klientów oraz silniejszą pozycję negocjacyjną z potencjalnymi kontrahentami.

Wskazano, że zgodnie z przepisem art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa. I konkluzja: - Oznacza to, że organizacja Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego leży po stronie samorządu Województwa, a Minister właściwy ds. transportu jest tylko organem opiniującym.

W tej sytuacji minister infrastruktury poprosił o uzupełnienie i przekazanie dodatkowych informacji dotyczącej planowanej zmiany organizacyjnej w szczególności o kwestie sytuacji finansowej poszczególnych WORD, a także o kwestie planowanych decyzji kadrowych.

Resort nadal oczekuje na odpowiedź, a co za tym idzie - cytujemy: - Jednocześnie informuję, że Minister Infrastruktury nie wydał jeszcze opinii w sprawie ww. wniosku. (jm)