Przegląd prasy

Wokół dezynfekcji przystanków i chodników

8 maja 2020

Wokół dezynfekcji przystanków i chodników
Ozonowanie przystanków komunikacji miejskiej i chodników w Warszawie – 3.4.2020 r. (fot. R. Motyl. Źródło Urząd m.st. Warszawy – materiały prasowe)

Posłanka Aleksandra Gajewska podjęła problem dezynfekcji przystanków autobusowych i chodników znajdujących się w obrębie dróg krajowych i autostrad. Swoje wystąpienie zaadresowała do ministra infrastruktury. Odpowiedź została udzielona.

Dezynfekcja przystanków i chodników? W swojej interpelacji posłanka wskazuje: - (…) pandemia koronawirusa zmieniła codzienne życie Polaków, ale także wymusiła na instytucjach państwowych stan nadzwyczajnego postępowania. By spłaszczyć krzywą wzrostu zachorowań, ogłoszono m.in. zamknięcie szkół, zakaz gromadzenia się, a także szczególne rygory bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Tzw. koronawirus jest w stanie utrzymać się na niektórych powierzchniach (takich jak chociażby plastik czy stal nierdzewna) nawet do kilku dób. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wiele służb samorządowych stosuje wzmożoną dezynfekcję takich miejsc jak przystanki autobusowe czy chodniki. Z przestrzeni tych wciąż muszą korzystać obywatele, którzy nie mogą zaniechać codziennej pracy i aktywności. Są wśród nich lekarze, pielęgniarki czy kierowcy. Miliony Polaków muszą również chociażby robić zakupy czy odwiedzać ośrodki zdrowia. W związku z powyższym istnieje również potrzeba częstej dezynfekcji miejsc znajdujących się w obrębie dróg krajowych i autostrad. I prosi o odpowiedzi na pytania o częstotliwość dezynfekcji przystanków i chodników także o ewentualne dodatkowe wsparcie finansowe samorządów w prowadzeniu takich działań.

To obowiązek samorządów. W odpowiedzi resortu, Rafał Weber wyjaśnia, iż na mocy zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont: przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina; wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg. Przywołuje także ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zapisany tam obowiązek utrzymania czystości i porządku w gminach należący do zadań własnych gminy, tu także czystości na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg, zatem również przy drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Czyli minister przypomniał i odpowiedział na pytanie kto?

W dalszej części swojej informacji minister mówił, iż gminy nie zwracają się z prośbami o pomoc: - Z informacji otrzymanych z GDDKiA wynika, iż żadna z gmin nie zwróciła się do tej pory do GDDKiA z prośbą o pomoc przy wykonaniu ich ustawowego obowiązku. Jednakże z posiadanych przez GDDKiA informacji wynika, iż wiele gmin przeprowadziło dezynfekcję przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach krajowych. Wykonują swoje zadania pomimo ograniczonego o ok. 50% ruchu tranzytowego i o 40% ruchu lokalnego, pomimo zredukowanych rozkładów jazdy autobusów. Natomiast z tych samych powodów: - GDDKiA nie przeprowadzała dotychczas dezynfekcji chodników położonych wzdłuż dróg krajowych. Służby zarządzania kryzysowego i służby sanitarne nie wydały w tym zakresie zaleceń i wytycznych. Natomiast biorąc pod uwagę zakres obowiązków zarządców dróg publicznych w zakresie przystanków autobusowych należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) zarządca drogi jest adresatem dwóch obowiązków związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego. (…)

GDDKiA, Główny Inspektorat Sanitarny. R. Weber napisał: - Niemniej jednak GDDKiA stale podejmuje szereg różnych działań na drogach krajowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 m.in. na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych sukcesywnie rozwieszane są plakaty informacyjne przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Została zwrócona również szczególna uwaga na czystość budynków, a także w miarę możliwości udostępniane są środki dezynfekujące oraz wykonywane dezynfekcje budynków. Natomiast w dużych miastach samorządy podejmują działania dezynfekcyjne w obrębie przystanków w ramach swoich posiadanych środków. Nie można nie zgodzić się z opinią, iż informowanie i edukowanie w zakresie zachowywania zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii jest zadaniem niezwykle ważnym.

- Ministerstwo Infrastruktury nie dysponuje środkami dla jednostek samorządu terytorialnego, które mogłyby być wydatkowane na przedmiotowy cel – skonkludował minister. (jm)