Rozmowy

Jaki powinien być egzamin na prawo jazdy? Cz. 2. Utajnienie czy jawność pytań egzaminacyjnych?

28 grudnia 2022

Jaki powinien być egzamin na prawo jazdy? Cz. 2. Utajnienie czy jawność pytań egzaminacyjnych?
(fot. PIXABAY)

Grupa posłów zgłosiła do ministra infrastruktury interpelację w sprawie planowanych zmian w ustawie o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw w zakresie utajnienia bazy pytań na egzamin teoretyczny na prawo jazdy. W wystąpieniu czytamy: - Budzi wątpliwości obywateli, czy właściwym rozwiązaniem, (…), jest utajnienie (ujmując ogólnikowo) pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy.

Założenia zmian w ustawie o kierujących pojazdami. Przypomnijmy - stosowny projekt trafił do „Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów” rok wcześniej - 15 grudnia 2021 r. i wówczas wskazano datę finalizacji prac na IV kwartał 2022 r. [kliknij]. Następnie - 24 stycznia br. Ministerstwo Infrastruktury wydało oficjalny komunikat precyzujący proponowane zmiany [kliknij]. Zapowiedziano i uzasadniano, iż - Zgodnie z projektem pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza jednak rezygnować z publikowania na stronach internetowych pytań stosowanych na egzaminie państwowym. Planujemy, aby po wprowadzeniu przepisów ustawy publikowane były przykładowe (ale nie wszystkie) pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Intencją MI jest zmiana tendencji szkolenia kierowców - z ukierunkowanej na naukę pytań egzaminacyjnych na ukierunkowaną na naukę przepisów i zasad ruchu drogowego. Taka zmiana z pewnością wpłynie pozytywnie na kandydatów na kierowców i poszerzy ich zakres wiedzy. Trzeba pamiętać, że zakres wiedzy sprawdzanej na egzaminie państwowym na prawo jazdy jest węższy niż ten, który kierowcy powinni posiadać. Celem szkolenia kandydatów na kierowców (30 godzin zajęć teoretycznych w ramach kategorii B) nie jest nauczenie rozwiązywania testów na prawo jazdy, a przekazanie kompletnej wiedzy na temat przepisów i zasad ruchu drogowego. Bezpośrednia dostępność pytań egzaminacyjnych wpływa na obniżenie poziomu przekazywanej przez instruktorów wiedzy. Zdarza się, że nieuczciwe szkoły jazdy, w celu ograniczenia kosztów, poprzestają jedynie na dostarczeniu kursantom płyty z pytaniami. [kliknij].

Interpelacja poselska. 29 listopada br. czyli nieomal po roku od publikacji założeń zmian w ustawie o kierujących pojazdami do ministra infrastruktury grupa posłów skierowała interpelację poselską (interpelacja nr 37445 [kliknij]) w sprawie planowanych zmian w ustawie o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw w zakresie utajnienia bazy pytań na egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Posłowie piszą: - Szanowny Panie Ministrze, zamierzona nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, nad którą prace prowadzi Ministerstwo Infrastruktury, w swoich założeniach ma między innymi ograniczenie zakładające, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (taka informacja widnieje na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a opublikowana została w grudniu 2021 r.). Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2022 r.

Wskazana powyżej zmiana - według informacji udostępnionych na ww. stronie internetowej - ma na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, co ma mieć wpływ przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich obywateli. Umotywowane jest to faktem, iż sprawcami wypadków drogowych są w przeważającej mierze młodzi kierowcy.

Budzi wątpliwości obywateli, czy właściwym rozwiązaniem, które przyczynić ma się do osiągnięcia powyższego zamierzenia, jest utajnienie (ujmując ogólnikowo) pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. Dokonanie nowelizacji przepisów o takim założeniu spowoduje brak społecznej kontroli nad treścią tychże pytań i odpowiedziami uznawanymi za poprawne. Niejednokrotnie zdarzały się pomyłki w bazie pytań egzaminacyjnych, które wyłapywane były przez obywateli i w następstwie korygowane przez odpowiednie organy.

Biorąc pod uwagę, jak ważne dla szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest właściwe i efektywne szkolenie przyszłych kierowców, a przede wszystkim wpajanie im prawidłowych nawyków, konieczne jest, by pytania, z jakimi mają zmierzyć się przyszli kierowcy na egzaminie teoretycznym, były zweryfikowane i poprawne. Udostępnienie bazy tych pytań do powszechnej wiadomości przyczynia się do poprawy stopnia ich bezbłędności.

W przypadku egzaminu teoretycznego nierzadko jedna odpowiedź udzielona przez zdającego, a uznana przez system za niepoprawną, może zaważyć na uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu. Równie istotną kwestią jest fakt, iż każdy egzamin jest płatny, więc dodatkowo istotne jest, by po stronie zdających nie generować niepotrzebnie dodatkowych kosztów. Warto wskazać ubocznie w tym miejscu, że o uzyskanie prawa jazdy głównie ubiegają się osoby młode, które nie mają dużych zasobów finansowych, a cały proces uzyskania prawa jazdy jest bardzo kosztowny. Zatem także z tego względu należy dbać o to, by osoby posiadające odpowiednią wiedzę na temat zasad ruchu drogowego nie były narażone na niezdanie tego egzaminu z powodu ewentualnych pomyłek dotyczących poprawnej odpowiedzi na konkretne pytanie.

Posłowie pytają o przyszły sposób weryfikacji pytań, o ścieżkę administracyjną służącą do weryfikacji wątpliwości zdających egzamin oraz o sposób w jaki utajnienie bazy pytań przyczyni się do poprawy systemu szkolenia i egzaminowania kierowców.

Czy dotrzymany zostanie wskazany termin ukończenia prac nad nowelizacją, czyli IV kwartał 2022? (jm)

***

Przed nami nowy rok, a początek każdego niesie nowe wyzwania. Przed nami, tak oczekiwany przez branżę szkoleniowców, projekt zmian legislacyjnych, nad którymi pracuje resort infrastruktury. Za nami szereg znaczących decyzji dotyczących wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i branży egzaminatorów, tu przy okazji - na marginesie procedowanych propozycji - odbyła się dyskusja merytoryczna podejmująca kwestie jakości egzaminowania i co oczywiste - szkolenia.

I właśnie z powyższym uzasadnieniem redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS zaprasza do rozmowy o nowym egzaminie na prawo jazdy. JAKI POWINIEN BYĆ EGZAMIN PAŃSTWOWY? Czy nadal teoretyczny, praktyczny plac i jazda w ruchu drogowym? Czy może nie? A jeżeli nie, to jak? Coś jest niepotrzebne? Czegoś brakuje? Uzasadnijmy czego? [kliknij]

Będziemy publikowali wypowiedzi, opinie, oceny i - co najistotniejsze - konkretne propozycje zmian. To właśnie one, te autorskie pomysły niech będą wkładem Czytelników tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS do przygotowywanych nowelizacji. Przypomnimy także te już prezentowane. Niech to będzie głos branży, pozostajemy w przekonaniu, że wysłuchany.

POROZMAWIAJMY! Pytamy: JAKI POWINIEN BYĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY? Czekamy na listy ludzi z branży, ale także wszystkich zainteresowanych podnoszeniem jakości szkolenia i egzaminowania, bezpieczeństwem na naszych drogach: tygodnik@prawodrogowe.pl Redakcja