Legislacja

Kolejne przybliżenie zmian ustawy o kierujących. Zakończenie prac legislacyjnych: IV. kwartał 2022

17 grudnia 2021

Kolejne przybliżenie zmian ustawy o kierujących. Zakończenie prac legislacyjnych: IV. kwartał 2022
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Po ośmiu miesiącach od ogłoszonych zmian systemu szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, 15 bm. Rada Ministrów do swojego wykazu prac legislacyjnych wpisała kolejny nowy projekt nowelizujący ustawę o kierujących. Trudno ocenić jak daleko idą te propozycje. Trudno, albowiem także i tym razem nie opublikowano tekstu noweli. Ze spokojem należy przyjąć fakt, iż termin przyjęcia projektu ustawy przez RM zaplanowano na… IV kwartał 2022 r. Po tej dacie dalsze miesiące procedowania w Sejmie i Senacie, prawdopodobnie vacatio legis. Czyli branża ma czas pracy, bez zbędnych emocji. Czas poszukiwań.

Minęło osiem miesięcy od chwili gdy wiceminister Rafał Weber - podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury [kliknij] - ogłosił, iż resort przygotował projekt ustawy zmieniającej ustawę o kierujących pojazdami. Wówczas też przedstawił osiem podstawowych zmian zasad dotyczących szeroko pojętych szkoleń kandydatów na kierowców i kierowców. Tekst projektu nie został udostępniony. Wczoraj - 16 grudnia - do rządowego „Wykazu prac legislacyjnych” wpisano kolejną wersję projektu (projekt nr UD333 [kliknij]). Organem odpowiedzialnym za opracowanie jest Ministerstwo Infrastruktury. Także teraz tekst projektu nie jest dostępny. Jak odnotowano w Wykazie - terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów jest IV kwartał przyszłego roku. Czyli zarówno resort jak i branża mają przed sobą kolejny rok pracy na dotychczasowych warunkach. Czas na uzgodnienia, na poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Przyczyny nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. 15 grudnia br. do „Wykazu prac legislacyjnych i programowych” Rady Ministrów pod numerem projektu UD330 [kliknij] wpisany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Autorzy nowelizacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie tak oto piszą: - Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw został przygotowany w związku z negatywną oceną procesu nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców i przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy wyrażoną w raporcie NIK z września 2015 r. nr KIN-4101-04-00/2014 Nr ewid. 149/2015/P/14/033/KIN , oraz w odpowiedzi na wnioski i uwagi organizacji społecznych zrzeszających zarówno podmioty prowadzące szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wyniki przeprowadzanych kontroli wskazują, na niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wpływa m.in. nie do końca skuteczny system szkolenia kierowców. Szkolenie i zdanie egzaminu nadal nie przyucza do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drogach (szczególnie szybkiego ruchu). Niedoświadczeni kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych uczestników ruchu drogowego. Chociaż uzyskanie prawa jazdy w Polsce jest wciąż znacznie trudniejsze niż w pozostałych krajach UE, rygoryzm egzaminów nie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Młodzi kierowcy są w Polsce sprawcami co piątego wypadku drogowego. O nieskuteczności polskiego systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami świadczą główne przyczyny wypadków powodowanych przez młodych wiekiem (do 24 lat) i stażem (do 2 lat) kierowców: nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowania wobec pieszego.

Biorąc pod uwagę powyższe, organizacje społeczne zrzeszające zarówno instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów jak i kierowców wystąpiły do Ministra Infrastruktury z postulatami o dokonanie szeregu zmian w zasadach prowadzeniu ośrodków szkolenia przeprowadzania i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy, oraz w zasadach organizacji egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. W ich ocenie niska zdawalność części praktycznej egzaminu państwowego nie jest wyłącznie spowodowana słabą jakością wyszkolenia kandydatów na kierowców, ale także organizacją egzaminów.

Zakres planowanych zmian. Jak się dowiadujemy projekt ustawy ma na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, a to będzie miało wpływ przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich obywateli. Projekt ustawy:

1) wprowadza możliwość odbywania szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osoba towarzyszącą (opiekunem prawnym osoby szkolonej),

2) wprowadza możliwość szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub ubiegającymi się o przywrócenie cofniętych lub zatrzymanych praw jazdy,

3) wprowadza rezygnację z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania,

4) zmienia obowiązek odbycia w okresie próbnym w okresie między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, obowiązkowego kursu dokształcającego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym dla wszystkich młodych kierowców, tak aby szkolenie odbywały osoby, które popełniły 2 wykroczenia w ruchu drogowym w okresie próbnym.

5) Wprowadzono również odbycie obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów techniki jazdy,

6) wprowadza zmiany w przepisach dotyczących uzyskiwania karty rowerowej przez wprowadzenie w klasie 4 szkoły podstawowej obowiązkowego przedmiotu „wychowanie komunikacyjne”,

7) wprowadza wyższe wymagania w stosunku do osób upoważnionych przez starostę do przeprowadzania kontroli w OSK, co przyczyni się do poprawy jakości przeprowadzanych kontroli,

8) wprowadza ograniczenie, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

9) wprowadza jednoznaczne wskazane błędy popełniane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, skutkujące natychmiastowym przerwaniem egzaminu,

10) wprowadza wyższe wymagania w stosunku do kandydatów na egzaminatorów,

11) zmienia obowiązek odbycia w okresie próbnym w okresie między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, obowiązkowego kursu dokształcającego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym dla wszystkich młodych kierowców, tak aby szkolenie odbywały osoby, które popełniły 2 wykroczenia w ruchu drogowym w okresie próbnym.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Infrastruktury. Jak odnotowano w Wykazie - zaplanowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów jest IV kwartał przyszłego roku.

Poniżej zestawienie dostępnych informacji przekazanych w ramach wypowiedzi lub zapisów w przywołanym „Wykazie pra legislacyjnych RM”: