Rozmowy

Rafał Cieślik wskazuje na jedyny skuteczny sposób rozwiązania problemów

10 października 2022

Rafał Cieślik wskazuje na jedyny skuteczny sposób rozwiązania problemów
Rafał Cieślik, adwokat, od kilkunastu lat współpracuje ze Związkiem Województw RP, gdzie zajmuje się pracami legislacyjnymi; uczestniczy w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (fot. ZW RP)

Kolejny głos w naszym cyklu opinii odnoszących się do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2667 [kliknij], której celem ma być - zacytujmy fragment uzasadnienia sformułowanego przez autorów projektu - „umożliwienie WORD-om rozwiązania problemów związanych z bieżącym finansowaniem swoich zadań oraz realizację postulatów środowiska egzaminatorów dotyczących zmiany systemu i poziomu wynagradzania”. Przypomnijmy w zaproponowanym brzmieniu ustawy narosłe problemy miałyby rozwiązywać samorządy województw, już nie resort infrastruktury. Dziś głos Związku Województw RP. Mecenas Rafał Cieślik ocenia, iż ośrodki egzaminowania powinny pozostać jednostkami samofinansującymi. I przechodząc do konkretów konkluduje: - Jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemów WORD-ów jest urealnienie na poziomie rozporządzenia i ustawy wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawa jazdy w sytuacji gdy stanowią one w budżetach około 90% ich przychodów. Poniżej pełen tekst tej ważnej wypowiedzi. Redakcja.

***

Rafał Cieślik, adwokat, prawnik Związku Województw RP

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2667)

         Projekt w swoim uzasadnieniu dostrzega, iż wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego zgłaszają problemy z bieżącym finansowaniem swoich zadań. Jednak rozwiązania, jakie proponuje nie rozwiązują powyższego problemu. Zapisy projektu w zasadzie przerzucają odpowiedzialność za stan finansowy WORD-ów na samorządy województw. Projektodawcy nie wprowadzają rozwiązań polepszających stan finansowy budżetów WORD-ów. Pogarszająca sytuacja finansowa wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wynika głównie z braku od prawie 10 lat waloryzacji opłat za państwowe egzaminy na prawa jazdy. W sytuacji, gdy około 90% przychodów ośrodków ruchu drogowego to wpływy z opłat za egzaminy na prawa jazdy, to brak ich waloryzacji ma kluczowe znaczenie w oddziaływaniu na stan budżetów WORD-ów. Ośrodki ruchu drogowego jako samofinansujące się podmioty powinny bilansować koszty jakie ponoszą za zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawa jazdy z opłatami jakie są ustalane na poziomie rozporządzenia i ustawy. Tak jednak się nie dzieje i proponowane zmiany nie naprawią tej sytuacji.

         Poselski projekt ustawy proponuje przerzucenie odpowiedzialności za stan finansowy WORD-ów na samorządy województw poprzez wprowadzenie możliwości dofinansowywania przez samorządy działalności ośrodków ruchu drogowego. W zakresie tym jeszcze przed pojawieniem się projektu ustawy wypowiedział się Konwent Marszałków w stanowisku z dnia 18 sierpnia 2022 r., negatywnie oceniając takie rozwiązanie ze względu na samodzielność finansową ośrodków oraz obecny jasny podział odpowiedzialności za stan funkcjonowania ośrodków ruchu drogowego. A przede wszystkim Konwent zwrócił uwagę, iż dofinansowywanie działalności ośrodków ruchu drogowego musiałoby się odbywać kosztem innych zadań realizowanych przez samorządy województw.

         W związku z czym WORD-y powinny pozostać jednostkami samofinansującymi się bez potrzeby dotowania przez samorządy województw. Ale do tego potrzebne jest urealnienie obecnych stawek opłat za egzaminy państwowe na prawa jazdy i dodatkowo również zapewnienie waloryzacji tych stawek w przyszłości tak, aby problem ten nie powracał w sytuacji chociażby rosnących kosztów działalności.

         Zastrzeżenia budzi również propozycja określania wysokości opłat za państwowe egzaminy na prawa jazdy przez sejmiki województw w sytuacji zablokowania poprzez pozostawienie maksymalnych stawek określonych w ustawie na poziomie z 2013 r. I w tym przypadku wymagane byłoby urealnienie wysokości stawek maksymalnych do obecnej sytuacji gospodarczej z wprowadzeniem automatycznej corocznej waloryzacji. W innej sytuacji samorządy województw miałyby bardzo ograniczone możliwości kształtowania wysokości opłat.

         Także zawarta w projekcie ustawy propozycja określania warunków wynagrodzenia egzaminatorów przez sejmik województwa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego byłaby niekorzystana dla samych WORD-ów, jak i egzaminatorów. Mogłoby to spowodować znaczne zróżnicowanie warunków wynagrodzenia egzaminatorów w różnych województwach w zakresie podstawowej wysokości wynagrodzenia, ale i np. w zakresie sposobu określania nagród jubileuszowych, dodatku funkcyjnego, odpraw pieniężnych dla egzaminatora, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Ponadto zróżnicowanie stawek wynagrodzenia egzaminatorów mogłoby wywołać negatywne skutki w postaci chociażby odpływu części kadr do ośrodków lepiej wynagradzających, co wywołałoby problemy w realizacji zadań przez inne WORD-y.

         Główną przyczyną zastopowania wzrostu płac egzaminatorów jest m.in. brak waloryzacji opłat za egzaminy w wysokości uwzględniającej wzrost kosztów utrzymania działalności ośrodków.

         Wobec powyższego propozycje zmian przedstawione w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2667) nie rozwiążą od dłuższego czasu przedstawianych problemów pogarszającej się trudnej sytuacji finansowej WORD-ów. Jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemów WORD-ów jest urealnienie na poziomie rozporządzenia i ustawy wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawa jazdy w sytuacji gdy stanowią one w budżetach około 90% ich przychodów.