Rozmowy

Zakaz korzystania z telefonu?

11 grudnia 2020

Zakaz korzystania z telefonu?
Franciszek Sterczewski, poseł na Sejm RP (fot. Jolanta Michasiewicz)

Komisja Infrastruktury powołała – o czym informowaliśmy – Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 48), - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 802), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 803). Do jej składu wybrany został Franciszek Sterczewski. Poseł kilkakrotnie już mówił o projektowanym zakazie korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko, przechodzenia przez jezdnię lub torowisko wywołuje wiele wątpliwości.

Zapis w rządowym projekcie ustawy. Przypomnijmy – w rządowym projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym – pomieszczono następującą zmianę: 1) w art. 13: (…) 2) w art. 14 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych.”;

Autorzy projektu uzasadniają: - W projekcie ustawy zaproponowano również regulacje zakazujące pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko i znajdowania się na nich (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych) z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska. Powyższe rozwiązanie będzie miało wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zostanie ono osiągnięte przez uzupełnienie art. 14 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, określającego zakazy dla pieszych w ruchu drogowym, o kolejny pkt 8 w następującym brzmieniu: „8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych.”.

Poseł Franciszek Sterczewski. Projektowana regulacja nakładająca na pieszych zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko, przechodzenia przez jezdnię lub torowisko wywołuje wiele wątpliwości. Członek podkomisji - poseł Franciszek Sterczewski w trakcie obrad Komisji Infrastruktury tak oto oceniał propozycję: - Wiele głosów społecznych i ekspertów zgłasza problem z tym zapisem zakazującym używania urządzeń elektronicznych w czasie przejścia przez przejście dla pieszych. I to jest dosyć zastanawiające i mam takie pytanie: W jakim celu ten zapis jest wprowadzany? I czy to nie jest tak, że tu ministerstwo próbuje zrzucić odpowiedzialność na pieszych. O jakie urządzenia elektroniczne chodzi? oraz chodzi o zapis, że zabrania się korzystania z urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia obserwacji na jezdni, przejściu dla pieszych, torowisku. I tu mam pytanie: Co to znaczy? Jaki jest to sposób dokładnie. Czy jeżeli osoba będzie szła z telefonem i po prostu słuchała muzyki na słuchawkach to już się to kwalifikuje? Czy jeżeli będzie korzystała z telefonu [trzymając urządzenie przy uchu - przyp. red.] czy to - zdaniem ministerstwa - odwraca uwagę od jezdni? Czy robienie zdjęcia? Jeśli ten samochód będzie pędził 100 km/godz. a ktoś będzie chciał to nagrać? A samochód wjedzie w tą osobę, to czy ten zapis nie będzie oznaczał, że wówczas będzie można zrzucić odpowiedzialność na pieszego? Jest to – moim zdaniem – wysoce martwiące i niepokojące. A zatem – jakich sutków spodziewacie się Państwo po tym zapisie? Oraz poza telefonem komórkowym o jakie inne urządzenia elektroniczne Państwu może tu chodzić?

Ankieta red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR. Do tematu będziemy wracali, zaprezentujemy szersze stanowisko strony rządowej, tymczasem ciekawi jesteśmy Państwa opinii. Zachęcamy do udziału w dyskusji poprzez wypełnienie poniższej ankiecie, czekamy też na szersze wypowiedzi – e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl