Statystyka

Ministerstwo Infrastruktury: statystyki brd 2022

3 marca 2023

Ministerstwo Infrastruktury: statystyki brd 2022
(fot. PIXABAY)

Poseł Michał Jaros zapytał ministra infrastruktury o statystyki brd na polskich drogach. Przedstawiciel resortu podał następujące statystyki porównawcze lat 2021 do 2022 (dane z podziałem na województwa) w zakresie liczby ofiar śmiertelnych, rannych. Jednocześnie podkreślając, iż nie udało się osiągnąć założeń poprzedniego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (lata 2013-2023) pyta o wdrożenie działań na lata 2021-2030. Odpowiada Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Pytanie: Skoro nie udało się osiągnąć założeń poprzedniego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przypadającego na lata 2013-2020, jakie działania planuje się wdrożyć w celu realizacji założeń Narodowego Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030?

Odpowiada Ministerstwo Infrastruktury: Obecnie realizowany jest Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 (NPBRD 20212030), w treści którego zawarto również podsumowanie i ocenę realizacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. W ramach NPBRD 2021-2030 realizowany jest Program Realizacyjny 2022-2023. Wymienione dokumenty w pełnej treści dostępne są na stronie: https://www.krbrd.gov.pl w zakładce „programy brd”. Szczegółowy zakres działań zrealizowanych przez instytucje wchodzące w skład Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz inne podmioty przedstawiany jest corocznie w sprawozdaniu ‘Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie’, dostępnym na stronie: https://www.krbrd.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-o-stanie-brd/ Pytanie: Jakie struktury organizacyjne systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na szczeblu krajowym i regionalnym zostały powołane w ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030? Jakie działania wdrożono w tym celu dotychczas, a jakie planuje się wdrożyć?

Odpowiada Ministerstwo Infrastruktury: Strukturę zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na szczeblu krajowym i regionalnym opisano szczegółowo w rozdziale „System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego” - str. 33 do str. 42 - Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030.

Pytanie: Czy w związku z obowiązywaniem nowych zaostrzonych przepisów, uległ zmianie poziom bezpieczeństwa na drogach (liczba wypadków, ofiar, rannych) w porównaniu z rokiem poprzednim? Proszę o przedstawienie danych za lata 2021-2022.

Odpowiada Ministerstwo Infrastruktury:

Zabici/ranni/wypadki/kolizje w latach 2021-2022

(ogółem na polskich drogach)

Zabici/ranni/wypadki/kolizje w latach 2021 oraz 2022

(w rozbiciu na województwa)

Rok 2021

Rok 2022