Statystyka

Słowacja. Pieszy szczególnie ostrożny/kierowca ustępuje pierwszeństwa pieszemu na przejściu

21 lutego 2020

Słowacja. Pieszy szczególnie ostrożny/kierowca ustępuje pierwszeństwa pieszemu na przejściu
(fot./grafika – archiwum Grupy IMAGE)

Słowacja – w statystykach według kryterium liczby ofiar śmiertelnych liczonych na 1 mln mieszkańców - zajmuje miejsce jeszcze przed średnią europejską z wynikiem - 48 osób (Wlk. Brytania – 28, średnia Unii Europejskiej - 49). Dla porównania ostatnia w tej kolejności Rumunia – „osiągnęła” wynik – 96 zabitych. Polska – 5 miejsce. Miejsce, niestety od końca - z wynikiem 75. zabitych na 1 mln mieszkańców.

Kodeks drogowy. Na Słowacji przepisy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym pierwszeństwa pieszych, zawarte są w ustawie nr 8/2009 o ruchu drogowym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (Zakon C. 8/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pieszy/kierowca. Kierowca zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który wszedł na drogę i przechodzi przez przejście dla pieszych, przy czym kierowca nie może narazić pieszego na niebezpieczeństwo (nie dotyczy to kierujących tramwajami. Kierowca nie może wyprzedzać pojazdu na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów ani bezpośrednio przed nimi. Natomiast pieszy przechodząc przez drogę zobowiązany jest do skorzystania z przejścia dla pieszych kładki lub przejścia podziemnego. Na przejściu dla pieszych należy poruszać się prawą stroną. Pieszy nie może wchodzić na drogę, jeśli nadjeżdża pojazd z prawem pierwszeństwa przejazdu. Jeżeli pieszy jest na drodze, musi bezzwłocznie umożliwić przejazd takiego pojazdu. Pieszy jest także zobowiązany do umożliwienia płynnego przejazdu tramwaju. Poza przejściem dla pieszych przechodzenie przez drogę jest dozwolone tylko prostopadle do jej osi. Piesi mogą przejść przez drogę poza przejściem dla pieszych tylko wtedy, gdy ze względu na odległość i prędkość nadjeżdżających pojazdów nie zmusza kierowców do zmiany kierunku lub prędkości jazdy.

Przejście dla pieszych. Piesi przechodzący przez przejście dla pieszych musza brać pod uwagę kierowców nadjeżdżających pojazdów, w tym kierowców skręcających na drogę, którą przechodzą piesi, w szczególności w ten sposób, że piesi przechodzą nie pojedynczo, ale w grupie. Pieszy nie może wchodzić na drogę, nawet gdy korzysta z przejścia dla pieszych, jeżeli biorąc pod uwagę prędkość i odległość nadjeżdżających pojazdów nie może bezpiecznie przejść przez drogę.

Przed wejściem na drogę pieszy musi się upewnić, czy może to zrobić bezpiecznie, a gdy tylko wejdzie na drogę, nie może się tam bez przyczyny zatrzymywać ani na niej pozostawać. Dotyczy to przejść dla pieszych oraz miejsc poza przejściami. Piesi nie mogą przekraczać barierek ani innych ograniczeń.

Mandaty. Od 2016 roku za przekroczenie prędkości o 20 km na godzinę na Słowacji płaci się 100 euro. Za jazdę o 50 km na godzinę szybszą niż wskazuje limit grozi kara w wysokości 250-800 euro, czyli od 1000 do niemal 3500 złotych. Jak oceniają eksperci na Słowacji obserwujemy gwałtowny spadek liczby zdarzeń w latach 2009 i dalszych. Ten fakt łączy się chronologicznie z drastycznym zwiększeniem stawek mandatów. I jeszcze jeden ciekawy komentarz: - Kierowcy na Słowacji sumienniej przestrzegają przepisy ruchu drogowego w analogii do Polaków. (jm)

W 2018 r. najbezpieczniejsze drogi były w Wielkiej Brytanii (fot. Jolanta Michasiewicz)

Źródła Zakon C. 8/2009 Z z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektórych zakonov, z późn. zmianami, dostępny w jęz. Słowackim/2009-8 Zakon C. 8/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov/2009-9 Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Informacja na temat przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych w ruchu drogowym w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg iTV Sejm - transmisje archiwalne. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. BRD Mateusz SOPOĆKO, Ewelina PORĘBSKA, Jacek CABAN, Andrzej TURSKI, Ján VRÁBEL, Iwona RYBICKA, Andrzej MARCZUK. „STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE I NA SŁOWACJI W LATACH 2004-2014” Zielone Mazowsze. „Kto chroni niechronionych? Sytuacja pieszych i rowerzystów w Warszawie na tle Polski i Europy”