Statystyka

W kwestii bezpiecznej infrastruktury drogowej

1 października 2021

W kwestii bezpiecznej infrastruktury drogowej
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak poinformował - w trakcie obrad sejmowej Komisji Infrastruktury - wiceminister infrastruktury w ramach Programu Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowego na lata 2021-2024 zarezerwowano kwotę ponad 2,5 mld zł na poprawę bezpieczeństwa. Priorytetem realizacyjnym będzie bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. R. Weber mówił także o trwającej kampanii społecznej pt. „Czy to Cię tłumaczy!”.

Sejmowa Komisja Infrastruktury odbyła posiedzenie poświęcone poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 [kliknij]. Jak informował wiceminister infrastruktury Rafał Weber: - W tym programie została zarezerwowana kwota ponad 2,5 mld zł. Środki te będą pozyskiwane z Krajowego Funduszu Drogowego. Co do zasady planowane do realizacji z programu zadania w zakresie Programu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym opierają się na trzech rodzajach zadań. Czyli - można powiedzieć - na trzech filarach. Pierwsze to zadania służące poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Np. doświetlenia przejść dla pieszych. GDDKiA odrębnie przekazała zadania do realizacji w roku 2021 i odrębnie na pozostałe lata wdrażania programu w postaci planu poprawy brd na przejściach dla pieszych 2022-2024. Po drugie - to zadania liniowe z planu ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów np. budowa chodników czy budowa ścieżek pieszo-rowerowych. I tutaj mamy przekazane z GDDKiA zadania do realizacji w roku 2021. 0drębnie w roku 2022 i później, razem 2023 i 2024. Trzeci rodzaj zadań to są zadania punktowe z Planu redukcji liczby i skutków zdarzeń drogowych. Np. przebudowa skrzyżowań i budowa na nich sygnalizacji świetlnej, albo budowa ronda. I tutaj - podobnie jak to do tego drugiego punktu - GDDKiA przekazała zadania do realizacji w roku bieżącym, odrębnie w roku 2022, a następnie łącznie 2023-2024. Na rok bieżący została opracowana lista 215 zadań finansowanych w ramach programu, aktualnie zatwierdzono 206 programów o wartości 470 mln zł. Jak się dowiedzieliśmy w najbliższym czasie resort przedstawi projekt ustawy nowelizującej rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Dodane mają być kolejne zadania zaplanowane do realizacji na rok 2022 na kwotę 2 mld zł.

Odpowiadając na jedno z pytań zadanych w przeprowadzonej dyskusji wiceminister przedstawił dane obrazujące skuteczność obowiązujących od 1 czerwca br. przepisów dotyczących pieszych R. Weber mówił o radykalnym spadku wypadków, ofiar, a także osób, które zostały ranne na przejściach dla pieszych. Dane porównał z tym samym okresem roku 2019. Oceniał: - Już te przepisy funkcjonują, już działają i mamy nadzieję, że ta poprawa będzie widoczna w kolejnych miesiącach. Oczywiście prowadzimy kampanię społeczną pt. „Czy to Cię tłumaczy!” (…). Kampania ta wchodzi teraz w kolejną fazę będą specjalne audycje i radiowe i telewizyjne. Takie audycje tematyczne jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Będziemy się też posiłkować wszystkimi członkami Krajowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którzy będą m.inn. kolportować ulotki związane z tym tematem. Wchodzimy w taki nowy typ kampanijny, drugi etap kampanii związanej z promocją tych przepisów. I mamy nadzieję, że te nasze działania przynoszą skutek i spadek liczby wypadków, ofiar i rannych także w kolejnych miesiącach będzie postępował. (jm)