Statystyka

Wypadkowość w grupie wiekowej 60+

13 lipca 2018

Wypadkowość w grupie wiekowej 60+
… w jakim wieku byli sprawcy? Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r. [kliknij]

 

Kolejne statystyki z dokumentu przygotowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwa Infrastruktury - rządowego raportu pn. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.” Dokument po pracach w Komisji Infrastruktury trafi pod obrady plenarne Sejmu RP. Dziś fragment dotyczący wieku sprawców wypadków drogowych. Popatrzmy, w jakiej grupie wiekowej znajdujemy najczęściej sprawców tragedii drogowych, jak na tym tle wyglądają młodzi kierowcy i kierowcy seniorzy oraz seniorzy piesi i rowerzyści. Jakie działania w 2017 r. zrealizowała KR BRD, podkreślmy działania adresowane do grupy kierowców 60+. (jm)

Działania: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SKIEROWANEJ DO ROWERZYSTÓW I KIEROWCÓW POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA pt: „60+ bezpieczni w ruchu drogowym” W 2017 roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja – partner akcji - zrealizowała kolejną akcję informacyjno – edukacyjną skierowaną do osób powyżej 60 roku życia tj. seniorów – rowerzystów, seniorów – kierowców, a także seniorów – pieszych pod hasłem 60+ bezpieczni w ruchu drogowym. Akcja odbyła się na terenie 5 województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego. Na akcję składały się dwa główne działania, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu pięciu wydarzeń plenerowych w formie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dwunastu warsztatów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 49 w ruchu drogowym. W ramach Miasteczka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego były zapewnione: symulator dachowania, symulator zderzeń, symulator refleksu, alkogogle, główne stanowisko informacyjno-edukacyjne, mała ścianka dydaktyczna, plansza wielkoformatowa – 10 kroków do bezpieczeństwa na drodze, czarne punkty i warsztat rowerowy. Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to element akcji, który pozwolił m.in. na: zapoznanie się lub przypomnienie obowiązujących zasad poruszania się w ruchu drogowym, wskazanie na co należy zwracać uwagę przy korzystaniu z pojazdów, zaprezentowanie przykładów właściwego stosowania elementów odblaskowych i zwrócenie uwagi na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwość kierowania pojazdami. Celem akcji „60+ bezpieczni w ruchu drogowym” było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na potrzeby akcji uruchomiony został portal „Senior Bezpieczny Na Drodze” pod adresem www.SeniorNaDrodze.pl, w którym seniorzy mogli znaleźć bieżące informacje o akcji oraz bezpłatne materiały dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oczekiwane cele komunikacyjne akcji: - pokazanie zagrożeń uczestnikom ruchu drogowego (rowerzystom–seniorom, ale także kierowcom-seniorom i pieszym-seniorom) wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po drodze; - doprowadzenie do zmiany postaw/zachowań poprzez wskazanie rowerzystom, ale także kierowcom i pieszym wzorców postaw/zachowań, z którymi powinni się identyfikować; - utrwalenie postawy (kierowcom–seniorom, ale także rowerzystom-seniorom i pieszym-seniorom) braku akceptacji dla nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w tym m.in.: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprawidłowe wyprzedzanie, ale także nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię, czy nieprawidłowe zachowania rowerzystów wobec pieszych; - uświadomienie o konieczności i poprawności używania elementów odblaskowych zgodnie z obowiązującym prawem; - uświadomienie kierowcom po 60 roku życia (ale także rowerzystom-seniorom i pieszym-seniorom), iż zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mają wpływ na percepcję i możliwość kierowania pojazdem, a możliwości psychomotoryczne z wiekiem ulegają pogorszeniu, jak choćby narządy wzroku, czy słuchu; - uświadomienie, iż nawet będąc kierowcą, ale i pieszym, bądź rowerzystą z wieloletnim doświadczeniem należy weryfikować swoje umiejętności praktyczne i należy stale je rozwijać i doskonalić, np. sprawdzać czy funkcjonowanie układu nerwowego nie zmieniło się, czy szybkość reakcji np. w manewrach hamowania czy wymijania nie wydłuża się; - uświadomienie, iż efekty uboczne przyjmowania leków mają wpływ na zdolność do kierowania pojazdem i zdolności motoryczne oraz reakcje na drodze z czego 50 kierowca (ale również rowerzysta i pieszy) po 60 roku życia może do końca nie zdawać sobie sprawy; - uświadomienie o prawach i obowiązkach oraz odpowiedzialności spoczywającej na uczestnikach ruchu drogowego z naciskiem na rowerzystów i kierowców po 60 roku życia, co przyczyni się do poprawy wspólnego bezpieczeństwa na drogach. W ramach akcji „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”, wśród uczestników akcji tj. seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych z pokolenia 60+, przeprowadzano ankiety ewaluacyjne przed i po udziale w akcji. Ankietyzacja odbywała się w trakcie realizowanych Miasteczek i Warsztatów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestnicy akcji „60+ bezpieczni w ruchu drogowym” zarówno podczas warsztatów jak i w trakcie organizowanych miasteczek postulowali, aby tego typu akcji było znacznie więcej, aby odbywały się częściej i regularnie (cyklicznie), aby obejmowały obszar całego kraju i kierowane były do wszystkich uczestników ruchu drogowego tj. kierowców, rowerzystów i pieszych – zarówno z pokolenia 60+, jak i pokoleń młodszych.

Stan wdrożenia rekomendacji na przyszłość. Zwiększenie nacisku na problematykę osób starszych w ruchu drogowym Jak już wspominano w 2017 roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja – partner akcji zrealizowało kolejną akcję informacyjno – edukacyjną skierowaną do osób powyżej 60 roku życia tj. seniorów – rowerzystów, seniorów – kierowców, a także seniorów – pieszych pod hasłem 60+ bezpieczni w ruchu drogowym. Akcja odbyła się na terenie 5 województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego. Informacje dotyczące zakresu prowadzonych działań zostały szczegółowo opisane w dokumencie. (KR BRD)