Ekspert wyjaśnia

Porozmawiajmy o egzaminowaniu. Cz. 3. O egzaminie kontrolnym

26 lipca 2019

Porozmawiajmy o egzaminowaniu. Cz. 3. O egzaminie kontrolnym
Robert Dorosz, egzaminator nadzorujący w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie (fot. Jolanta Michasiewicz)

Albo zdasz egzamin kontrolny za pierwszym razem, albo robisz prawo jazdy od nowa!!!

Czy to jest prawda???

Nasz ekspert odpowiada!!!

Takie nagłówki pokazują się ostatnio w polskich mediach w związku ze zmianami przepisów, które obowiązują od 1 lipca br. a dotyczą egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. Jako osoba bezpośrednio związana z tematami szkolenia i egzaminowania zacząłem zastanawiać się czy zmianom uległo jeszcze coś o czym jeszcze nie wiem, czy być może coś mi umknęło, a może autorzy tekstów nazbyt często niedokładnie wczytali się w zapisy nowego rozporządzenia?

Po przeanalizowaniu ustaw i nowego rozporządzenia doszedłem do wniosku, iż to jednak autorzy tych tekstów jednak nie do końca postarali się i nie zagłębili w zapisy nowego prawa.

Postaram się w tym i kolejnym artykule przestawić Państwu zmiany, które już obowiązują, a dotyczą egzaminowania. Dziś zagadnienia egzaminu kontrolnego.

 Nawiązując do tytułu artykułu należy przypomnieć, iż od paru już lat po przekroczeniu przez kierowcę 24 tzw. punktów karnych - na wniosek komendanta Policji - starosta kieruje taką osobę - tylko raz - na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy. Do momentu tego właśnie egzaminu osoba posiadająca takie skierowanie może poruszać się po drogach, ponieważ prawo jazdy nie zostaje jej zabrane ze skutkiem natychmiastowym. Wszystko zależy od wyniku egzaminu sprawdzającego. Jeśli zakończy się z wynikiem pozytywnym osoba nie ponosi żadnych konsekwencji. Natomiast w przypadku uzyskania wyniku negatywnego lub gdy osoba nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, starosta na podstawie tych informacji cofa jej uprawnienia. Wówczas osoba ta ma obowiązek oddać prawo jazdy i ponownie przystąpić do egzaminu państwowego celem przywrócenia utraconych uprawnień i to może już robić do skutku.

Należy także przypomnieć, iż egzamin państwowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. W przypadku osoby, która podda się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji obie części egzaminu musi mieć zaliczone pozytywnie. Jednakże, jeśli zda tylko testy, a nie zda jazdy ostateczny wynik egzaminu państwowego będzie negatywny i co za tym idzie - starosta cofnie jej uprawnienia. Zanim wprowadzono nowe przepisy, powstawała sytuacja niezrozumiała dla tych osób, które przychodziły na egzamin państwowy, ale już jako osoby starające się o przywrócenie uprawnień, niezrozumiała że ponownie muszą zdawać część teoretyczną egzaminu państwowego czyli testy.

Z tego też powodu ministerstwo zaproponowało jasny i czytelny zapis dotyczący takich sytuacji, znalazły one miejsce właśnie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. (poz. 1206) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Przepis brzmi: „§ 10. 4. W przypadku osoby, która przystępowała do egzaminu państwowego w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1, art. 102 ust. 2 ustawy lub art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i uzyskała negatywny wynik egzaminu państwowego, w przypadku podejścia do egzaminu w związku z odzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami uznaje się ją za osobę po raz pierwszy przystępującą do egzaminu państwowego na prawo jazdy.”

Proszę zwrócić uwagę na zapis „…przystępowała do egzaminu państwowego w trybie art....”, a wiec w czasie przeszłym, ponieważ wymienione artykuły w obecnym stanie prawnym w ustawie - Prawo o ruchu drogowym są już uchylone, ale osoby, które - przystępowały z tych artykułów - jeszcze nie wszystkie odzyskały uprawnienia. Należy też zwrócić uwagę na  zapis mówiący, iż „ …uznaje się ją za osobę po raz pierwszy przystępującą do egzaminu państwowego na prawo jazdy„.

 Jak widać, w tym zapisie jest mowa tylko o osobie przystępującej do egzaminu państwowego, a nie o osobie ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Podsumowując powyższe rozważania podkreślę, iż tak naprawdę po 1 lipca 2019 roku nic się nie zmieniło w kwestii skierowania osoby na egzamin sprawdzający za przekroczenie 24 tzw. punktów karnych, w zakresie utraty uprawnień jak i ich przywrócenia.

Autorów artykułów, o których wspomniałem na wstępnie, ci co mało dokładnie czytali zapisy ustawy o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 roku z póź. zm. dotyczące w/w zagadnień, zachęcam do lektury przepisów, które pozwolę sobie teraz przytoczyć. Art. 104. wspomnianej ustawy mówi, iż: Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami. I dalej, pamiętajmy co mówi wspomniany powyżej art.103 ust.1 pkt 2,3 lub 5. Art. 103. 1. 2)2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; 3)2) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 5) kierowania pojazdem silnikowym w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d;

Proszę zwrócić uwagę na cyfrę 2 umieszczoną przy pkt 2 i 3 artykułu 103, ponieważ jest to klucz rozwiązania całego problemu tegoż zagadnienia, a co mówi?: 2) Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957), przepisu nie stosuje się do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Dla ostatecznego rozwiania jakichkolwiek wątpliwości dodam, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma kursu reedukacyjnego oraz okresu próbnego, a na koniec przytoczę artykuł 14 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym: Art. 14. 1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na zasadach określonych w art. 100aa–100aq ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 3, art. 102 ust. 1b, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. g i pkt 16 oraz przepisów rozdziału 14 ustawy zmienianej w art. 2 nie stosuje się. 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.