Legislacja

Doprecyzowanie definicji skrzyżowania nie jest zasadne

26 lipca 2019

Doprecyzowanie definicji skrzyżowania nie jest zasadne
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy Ministerstwo Infrastruktury zamierza doprecyzować przepisy definiujące skrzyżowanie w przytoczonych powyżej ustawach? - na to pytanie odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Istniejące dwie definicje nie stanowią nieścisłości - ocenia. Omawia obydwie, aby podsumować, iż niezasadne jest ich doprecyzowanie.

Dwa akty prawne i dwie definicje. W sprawie doprecyzowania przepisów definiujących skrzyżowanie w imieniu resortu infrastruktury informuje Rafał Weber. W informacji na wstępie wskazuje, iż obowiązujące dwie definicje - skrzyżowania: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) i ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) - nie stanowią nieścisłości. Minister uzasadnia: - Jest on [fakt posługiwania się dwoma definicjam – przyp. red.] również dozwolony legislacyjnie, w przypadku gdy ze względu na dziedzinę regulowanych zagadnień istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku dwóch różnych definicji „skrzyżowania” określonych w dwóch aktach prawnych o różnych zakresach działalności.

Skrzyżowanie w ustawie o drogach publicznych. Wymieniona jako pierwsza definicja stosowana w ustawie o drogach publicznych - Skrzyżowanie w ustawie o drogach publicznych zostało zdefiniowane poprzez podział na skrzyżowanie dróg publicznych: - jednopoziomowe – przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, - wielopoziomowe – krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy) – przywołuje R. Weber. Podkreślając, iż to określenie (ujęte w przepisach art. 25 ustawy) służy potrzebom zarządzania skrzyżowaniami dróg publicznych z punktu widzenia administracyjnego, czyli podziału zadań między różnymi zarządcami dróg w przypadku krzyżowania się dróg publicznych. - Przepis ten otwiera rozdział 3 ustawy o drogach publicznych, dotyczący skrzyżowań dróg z innymi drogami komunikacji lądowej i powietrznej oraz liniowymi urządzeniami technicznymi. Regulacja ta ma charakter kompetencyjny. Określa organy właściwe w sprawach budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony skrzyżowań dróg różnej kategorii. Właściwość organu jest różnorodna w zależności od kategorii dróg, które zbiegają się w obszarze skrzyżowania. Aby uniknąć wątpliwości co do ustalenia organu odpowiedzialnego za budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę skrzyżowania dróg odmiennych kategorii zarządzanych przez inne organy, ustawodawca wprowadził zasadę właściwości zarządcy drogi o wyższej kategorii. Natomiast w odniesieniu do skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogami, organem właściwym jest zarządca autostrady lub drogi ekspresowej. Ponadto należy wskazać, że definicja ta została określona na potrzeby klasyfikacji połączeń dróg publicznych w celu doboru właściwych parametrów techniczno-budowlanych przy projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych - czytamy w informacji.

Skrzyżowanie w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Definicja wymieniona jako druga, a pomieszczona w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym: - Jest zdefiniowane jako przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Definicja skrzyżowania w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym funkcjonuje na potrzeby ruchu drogowego i ma na celu prawidłowe stosowanie zasad ruchu drogowego określonych w tym akcie prawnym. Konkluzja resortu infrastruktury. - Wobec powyższego resort infrastruktury - mając na względzie potrzebę zachowania czytelności przywołanych wyżej aktów prawnych (ustawy o drogach publicznych i ustawy - Prawo o ruchu drogowym) - stwierdza, iż doprecyzowanie wymienionych wyżej definicji poprzez określenia jednej definicji na potrzeby dwóch ustaw regulujących różną materię, nie wydaje się zasadne – wyjaśnia Rafał Weber. (jm)