Legislacja

1000 zł kary za niezarejestrowanie samochodu w terminie

27 czerwca 2019

1000 zł kary za niezarejestrowanie samochodu w terminie
Sejm RP - Druk nr 3495. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw [KLIKNIJ]

Kto nie złoży wniosku o zarejestrowanie lub wyrejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni, zapłaci 1000 zł kary. Takie zmiany w prawie o ruchu drogowym przewiduje nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku w gminach. Dotkną one i firmy, i osoby fizyczne.

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach autorstwa Ministerstwa Środowiska, który jest już po pierwszym czytaniu w sejmie, zmienia też przepisy prawa o ruchu drogowym. Przewiduje, że na zarejestrowanie i wyrejestrowanie samochodu będzie 30 dni. Kto nie zdąży w tym terminie, zapłaci 1000 zł kary. Jedynie podmioty uprawnione do profesjonalnej działalności będą wyłączone z tego obowiązku.

„Na wprowadzenie sankcji naciska od jakiegoś czasu Komisja Europejska, która grozi Polsce wszczęciem odpowiedniego postępowania właśnie za brak egzekwowania obowiązku rejestrowania pojazdów przywożonych do naszego kraju” - tłumaczy Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów, prezes Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS obawia się, że sprostanie obowiązkowi złożenia kompletnego wniosku o rejestrację w tak krótkim czasie dla wielu okaże się niewykonalne. Przepis w takim kształcie będzie miał szkodliwy wpływ na obrót pojazdami, które są uszkodzone lub których nabywcą jest firma handlująca pojazdami.

Okazuje się, że i terminy, i kary, które przewiduje projekt ustawy, budzą spore wątpliwości. Poprawić te przepisy mają szansę posłowie. W poniedziałek 1 lipca projektem MŚ zajmie się Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. (PAP)

* * *

Tekst źródłowy: przywołany – procedowany w Sejmie RP - projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w swoim art. 4 zmienia ustawę - Prawo o ruchu drogowym, cytat z projektu:

(…) Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ust. 5, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”;

2) po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu:

„Art. 73a. 1. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1) zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej;

4) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2, w odniesieniu do pojazdów, dla których podmiot uprawniony posiada ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

3. Posiadacz pojazdu powierzonego mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) w art. 79 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego wyrejestrowanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do wyrejestrowania pojazdu określonej w ust. 1.”;

4) po art. 140m dodaje się art. 140mb w brzmieniu:

„Art. 140mb. Kto będąc:

1) właścicielem zakupionego pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 73a ust. 1 pkt 2 nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu,

2) właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 73a ust. 1 pkt 3 nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 73a ust. 1 pkt 4 nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) właścicielem pojazdu wbrew przepisowi art. 79 ust. 1a nie złoży wniosku o wyrejestrowanie pojazdu,

5) właścicielem pojazdu zarejestrowanego wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 nie zawiadamia starosty o:

a) nabyciu lub zbyciu pojazdu,

b) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

6) posiadaczem pojazdu powierzonego mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, o którym mowa w art. 73 ust. 5, nie złoży wniosku o jego rejestrację wbrew przepisowi art. 73a ust. 3 – z zastrzeżeniem art. 73a ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.”;

5) w art. 140n:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kary pieniężne, w sprawach określonych w art. 140m, art. 140ma i art. 140mb, są nakładane w drodze decyzji administracyjnej.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma i art. 140mb, nakłada starosta.”,

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma i art. 140mb, stanowią dochód powiatu.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 140m-140mb, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.”,

e) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa w art. 140mb, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej.”. (…)