Legislacja

A w CEPiK?

5 lipca 2021

A w CEPiK?
W pierwszych dniach maja br. nastąpiła zmiana na stanowisku ministra odpowiedzialnego za cyfryzację - w tym CEPiK - w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odszedł pełniący te obowiązki od ponad 3 lat Marek Zagórski. W jego miejsce powołany został były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, dziś sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa [kliknij] (fot. KPRM - materiały prasowe)

W odpowiedzi na interpelację poselską, upoważniony przedstawiciel ministra infrastruktury wyjaśnia kwestie usprawnień w sytuacji potrzeby wymiany dokumentów np. prawa jazdy. Mówi także o nadal trwających pracach nad przebudową CEPiK 2.0, trwających - napiszmy oględnie - od lat kilku.

Wydział komunikacji/Centralna Ewidencja Kierowców? W sprawie usprawnienia procesu wymiany prawa jazdy zwróciła się do ministra infrastruktury grupa posłów (interpelacja nr 23846) [kliknij]. Nawiązując do faktu, iż od 5 grudnia 2020 r. obowiązuje nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, na mocy której kierowcy nie są już zobowiązani, by mieć przy sobie fizycznie prawo jazdy. Oczywiście wszystkie dane są zgromadzone w bazie Centralnej Ewidencji Kierowców. Inaczej więc wyglądają np. kontrole drogowe, ale też praca wydziałów komunikacji. I właśnie w kwestii procedur wymiany prawa jazdy, korzystania z Centralnej Ewidencji Kierowców przez pracowników wydziału komunikacji i kolejek zgłoszone zostały następujące pytania: Jakie działania są planowane, aby usprawnić pracę wydziałów komunikacji związaną z wymianą praw jazdy? Czy wydziały komunikacji, mając dostęp do bazy Centralnej Ewidencji Kierowców, mogą zdalnie unieważnić stare prawo jazdy podczas procedury wymiany dokumentu na nowy? Jakie inne udogodnienia dla kierowców i posiadaczy pojazdów są planowane w celu poprawy jakości świadczonych usług online przez wydziały komunikacji?

Resort infrastruktury w sprawie usprawnienia wymiany prawa jazdy. W imieniu resortu infrastruktury odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu [kliknij]. Po pierwsze informacja o obowiązującym systemie: - Od wielu lat w wydziałach komunikacji w całej Polsce prawa jazdy wydawane są w oparciu o elektroniczny system „Kierowca”, który współpracuje bezpośrednio z Centralną Ewidencja Kierowców. Wszelkie informacje na temat wydanych, cofniętych i unieważnionych przez właściwego starostę praw jazdy są przekazywane do Centralnej Ewidencji Kierowców. Zgodnie z przepisami rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.) złożenie wniosku o wydanie lub wymianę prawa jazdy może odbyć się zarówno za pośrednictwem operatora pocztowego jak i on-line.

Minister wskazał także na zmienione przepisy, które pozwalają także na odesłanie wyprodukowanego dokumentu prawa jazdy za pośrednictwem operatora pocztowego. Informuje dalej o rozwiązaniach związanych z aktualną sytuacją: - Należy wskazać, że dla ograniczenia do minimum konieczności wizyt obywateli w urzędach w okresie pandemii COVID-19 wprowadzono w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepis art. 15zzzw wskazujący, że w przypadku gdy ważność między innymi prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem czy wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego - upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. R. Weber podsumowuje: - Zatem większość osób, która musiałaby wymienić prawo jazdy czy odbyć odpowiednie badania i szkolenia w celu przedłużenia ważności tego dokumentu, w stanie epidemii nie musi tego robić przez cały okres epidemii i jeszcze prze 60 dni po jej zakończeniu.

Prace nad przebudową CEPiK. W konkluzji wyjaśnienia minister mówi także o trwających pracach nad przebudową CEPiK. Niestety nadal trwającej od… Zacytujmy: - Dodatkowo należy wskazać, że obecnie Minister właściwy ds. informatyzacji prowadzi prace nad przebudową centralnej ewidencji kierowców - CEPIK 2.0. dzięki czemu będzie możliwa dalsza rozbudowa funkcjonalności pozwalających obywatelom na prostszy i bardzie intuicyjny dostęp on-line do usług związanych między innymi z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami. (jm)