Legislacja

Wydłużony czas na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE

5 lipca 2021

Wydłużony czas na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE
(fot. PIXELS)

Jak informowaliśmy [kliknij] jest ustawa – aktualnie już opublikowana w Dzienniku Ustaw – w oparciu o przepisy której osoby, które sprowadziły używany pojazd z Unii Europejskiej mają więcej czasu na jego rejestrację. Termin zgłoszenia staroście zbycia/nabycia, zmianie stanu faktycznego wymagającego adnotacji w dowodzie rejestracyjnym - zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym - zostaje wydłużony z 30 do 60 dni.

- Wydłużenie terminów z 30 do 60 dni wpłynie na rozłożenie w czasie realizacji obowiązków ustawowych przez właścicieli pojazdów, a tym samym ułatwi organizację bezpiecznej pracy w organach rejestrujących i pomoże zmniejszyć ich obciążenie w okresie zagrożenia COVID-19, nie wpływając jednocześnie znacząco na aktualność danych o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach, gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów - powiedział PAP rzecznik resortu Szymon Huptyś.

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca br. opublikowana została Ustawa dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (2021.1192) [kliknij].

I tak zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym wyglądają następująco: Art. 1 pkt 29 opublikowanej ustawy - cytujemy: „29) po art. 31i dodaje się art. 31ia w brzmieniu: „Art. 31ia. W okresie od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19: 1) wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.”. Te przepisy weszły w życie z dniem publikacji, czyli obowiązuje z dniem 1 lipca br. Wcześniejsze wydłużenie funkcjonowało do 1 marca do 31 grudnia 2020 r. Pamiętajmy jednak, iż przestają działać z dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. (jm)