Legislacja

Adnotacja o świadectwie kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy

9 listopada 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra transportu z 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W załączniku nr 1 w części II - Opis wzoru krajowego prawa jazdy - dodano podpunkt 95 dotyczący potwierdzenia posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej.