Legislacja

Aktualizacja ePD: nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym

22 lutego 2015

Abonenci zbioru aktów prawnych ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) mogą wzbogacić i uaktualnić swój program o nową jego aktualizację. Wśród zmian m.inn.: jeszcze jedna nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wynika ona z opublikowanej ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

W dziale DODATKI udostępniamy kolejną wersję projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - przygotowujące projekt - zgłosiło autopoprawkę rozszerzającą zakres kompetencji przyszłego funkcjonariusza. Zainteresowani mogą dokonać analizy wszystkich dotychczas ogłoszonych projektów tego rozporządzenia.

Aktualizację zbioru ePD przygotowano wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 22 lutego 2015 r.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 22.2.2015 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Projekt

rozporządzenia

w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu ds.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu

Rozporządzenie

o rybołówstwie morskim

Wyrok

Trybunału Konstytucyjnego

Zarządzenie

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o transporcie drogowym

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

o opłacie skarbowej

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Ustawa

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

o odpadach

Ustawa

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozporządzenie

w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu

Zarządzenie

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431