Legislacja

Aktualizacja ePD: ustaw o kierujących, o transporcie drogowym i inne

25 sierpnia 2013

Redakcja elektronicznego PRAWA DROGOWEGO przygotowała - do pobrania - kolejną aktualizację zbioru aktów prawnych. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 25 sierpnia 2013 r. Dostępne są nowe projekty rozporządzeń: w sprawie znaków drogowych i drugie ich warunków technicznych oraz sposobu umieszczania na drogach. W grupie opublikowanych w Dzienniku Ustaw aktów rzeczywistych: ustawa będąca nowelą ustawy o transporcie drogowym i ustawy o czasie pracy kierowców; wyrok Trybunału Konstytucyjnego ważny dla transportowców; tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia; rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych. W zbiorze znajdą się także dwa zarządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: dotyczące zatwierdzenia regulaminu Komisji Weryfikacyjnej oraz drugie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do prowadzenia badań homologacyjnych. W dziale aktów ujednoliconych zmiany wynikające z publikowanych nowel oraz z faktu wejścia w życie np. zmian ustawy o kierujących pojazdami. Kolejna aktualizacja zbioru ePD przygotowywana jest według stanu prawnego na dzień 8 września 2013 r.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 25.8.2013 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Projekt

rozporządzenia

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Wyrok TK

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lipca 2013 r. sygn. akt P 36/12

Rozporządzenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Obwieszczenie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia  kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

Obwieszczenie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia  kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

Obwieszczenie

w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

o transporcie drogowym

Ustawa

o czasie pracy kierowców

Rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Rozporządzenie

w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Rozporządzenie

w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze