Legislacja

Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania praw jazdy

25 maja 2023

Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania praw jazdy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Przewidywany termin wydania - III kwartał 2023 r.

W pierwszych dniach maja br. do Wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury dopisane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Podstawa - art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Potrzebę podjęcia pilnie prac nad dodatkową nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2016.231 z późn. zm.) - jak uzasadniają autorzy - powstała w związku z finalizowanymi pracami legislacyjnymi w Sejmie RP nad:

- ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel (druk nr 3050) wprowadzającą tymczasowe elektroniczne prawo jazdy w zmianie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz określającą sprawę wydania komunikatu, o którym mowa w art. 76 tej ustawy, o terminie wdrożenia związanego z tym rozwiązania technicznego. Powoduje to konieczność zmiany przepisów ww. rozporządzenia dotyczącego daty określającej wydanie prawa jazdy, wobec tego, że dla osób, które osiągnęły wymagany wiek i uzyskały pozytywny wynik egzaminu państwowego w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T - datą uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami dla prawa jazdy w ww. przypadku będzie dzień uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego (a nie jak dotychczas data wytworzenia tego dokumentu). Jednocześnie dla użytkownika aplikacji mObywatel w systemie teleinformatycznym centralnej ewidencji kierowców będzie udostępniane tymczasowe elektroniczne prawo jazdy ważne przez 30 dni.

- ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3049) uchylającą obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz określającą kwestię zwrotu zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem automatycznie przez odnotowanie zwrotu przez administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców pod warunkiem, że organ, który wydał decyzję o zatrzymaniu ww. dokumentów przekazał do centralnej ewidencji kierowców informację o dacie początku i końca okresu zatrzymania. Powyższe zmiany w tej ustawie powodują również konieczność dostosowania odpowiednio przepisów ww. rozporządzenia. (jm)