Legislacja

Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej

15 lipca 2020

Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Propozycję zarejestrowano pod pozycją 64 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

Uzasadnienie zmian. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej przygotowano wobec przepisu art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). W obecnym czasie, w związku z mającą miejsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 szczególnie istotna stała się, podnoszona przez związki zawodowe pracowników transportu publicznego skupiające kierowców i motorniczych tramwajów, a także Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, sprawa poprawy sanitarno-socjalnych warunków pracy pracowników komunikacji miejskiej - kierowców i motorniczych tramwajów - czytamy w zapisie przywołanego rejestru. Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.) nie określają warunków dla pomieszczeń zlokalizowanych na pętlach i końcówkach linii autobusowych i tramwajowych. Przepisy takie można zawrzeć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz. U. poz. 341, z późn. zm.). Jednakże z uwagi na dużą liczbę proponowanych zmian zasadne jest wydanie nowego rozporządzenia, co w znacznym stopniu poprawi przejrzystość przepisów i tym samym ułatwi ich realizację - uzasadnia resort.

Zakres zmian. Zaproponowane zmiany obejmują zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników i obejmują: rozszerzenie wykazu prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia, rozbudowanie, ze względu na bezpieczeństwo, wymagań dotyczących bram wjazdowych do zajezdni i warsztatów, określenie wymagań dotyczących oznakowania najazdów na kanały, określenie wymagań dla pomieszczeń, w których wykonywane są prace związane z obsługą i naprawą autobusów zasilanych paliwem metanowym i przy pracach obsługowych i naprawczych tych pojazdów, określenie na jakich drogach i torowiskach mogą być wykonywane czynności związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, uzupełnienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy pracy z pojazdem, rozbudowanie przepisów bhp dotyczących pracy na wysokości (dachy i górna część pojazdów), uzupełnienie o przepisy dotyczące sprzętu ochrony chroniącego głowę oraz wymagania dotyczące pracowników wykonujących czynności związane z tankowaniem oraz obsługą zbiorników LNG, cały nowy rozdział określający warunki pracy na pętlach i końcówkach linii i w pojazdach.

Nowe rozporządzenie. Zaplanowane nowe rozporządzenie więc uzupełnienia istniejące przepisy o wymienione wyżej regulacje, a także rozszerzenie jego zakresu przedmiotowego o wymagania dotyczące warunków sanitarno-socjalnych na krańcach linii komunikacyjnych. Warunki te dotyczyć będą wyposażenia krańców linii komunikacyjnych w toalety i pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków. Pomieszczenia te i toalety zapewniałby organizator publicznego transportu zbiorowego lub gmina będąca stroną porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu zaplanowano określenie warunków pracy w kabinie pojazdu używanego w komunikacji miejskiej dotyczących temperatury oraz wyposażenia w elementy oddzielające kabinę kierowcy lub motorniczego od części pasażerskiej pojazdu, uniemożliwiające otwarcie drzwi kabiny od zewnętrznej strony przez osoby nieuprawnione, i tym samym poprawiające bezpieczeństwo kierowcy lub motorniczego. Związki zawodowe postulują, żeby te wymagania dotyczyły tylko nowych pojazdów. (jm)