Legislacja

Rejestracja pojazdu w salonie?

15 lipca 2020

Rejestracja pojazdu w salonie?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Jacek Kurzępa zgłosił interpelację w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Adresując swoje wystąpienie - w nawiązaniu do procedowanego obecnie w Sejmie projektu (druk nr 388) - do ministra infrastruktury pyta w imieniu Związku Dealerów Samochodów. Wątpliwość dotyczy zasadności likwidacji karty pojazdu. Proponuje także możliwość rejestracji pojazdu w salonie sprzedaży.

Likwidacja karty pojazdu? Pierwsza z uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczy zasadności likwidacji karty pojazdu. Poseł pisze: - Zasadne są uchylenie art. 77 ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 1 pkt 17 projektu ustawy zmieniającej) i likwidacja instytucji karty pojazdu. W ocenie branży dealerów samochodów utrzymywanie istnienia tego dokumentu nie ma w chwili obecnej racji bytu i konieczność jego wydawania przez producenta lub importera pojazdów nowych albo przez starostę stanowi jedynie dodatkowe obciążenie formalne. Co więcej, w przypadku zmiany właściciela pojazdu, zgodnie z art. 78 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, konieczne jest dokonanie adnotacji w karcie pojazdu przez odpowiedniego starostę. Należy zauważyć, że w chwili obecnej przepis ten jest martwy i obowiązek ten nie jest realizowany przez starostów, tak jak do niedawna nie był w ogóle egzekwowany obowiązek zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w trybie art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym. Jeżeli jednak obowiązek dokonywania wpisów w karcie pojazdów w przypadku zmiany właściciela byłby realizowany, doprowadziłoby to do paraliżu działania urzędów obsługujących starostów w zakresie rejestracji pojazdów, którym przybyłoby do wykonania rocznie kilka milionów czynności (tyle, ile jest transakcji pojazdów zarejestrowanych) polegających na odebraniu karty pojazdu od właściciela, dokonaniu wpisu oraz wydaniu jej z powrotem właścicielowi pojazdu. Po tym uzasadnieniu autor wystąpienie zgłasza konkretną propozycję: - Z tych względów postuluję skrócenie przewidzianego w projekcie ustawy aż 24-miesięcznego vacatio legis dla wejścia w życie art. 1 pkt 17 uchylającego art. 77 Prawa o ruchu drogowym poprzez zmianę art. 29 pkt 2 ustawy zmieniającej poprzez nadanie mu brzmienia: „2) Art. 1 pkt 17, pkt 32 i pkt 37 lit. e, które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia;”.

Rejestracja pojazdu w salonie sprzedaży. Kolejna uwaga i propozycja dotyczy możliwości rejestracji pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży, którą wnioskujący uważają za palącą potrzebę w obecnej sytuacji stanu epidemii i postulują jej wprowadzenie jak najszybciej. Czytamy: - Musimy zatem funkcjonować w rzeczywistości nakazującej społeczne dystansowanie się i przenoszenie jak największej liczby czynności administracji publicznej do sfery zdalnej. W związku z czym wprowadzenie instytucji rejestracji pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży jest palącą potrzebą obecnej sytuacji i zasadne jest jej wprowadzenie jak najszybciej. Także tutaj poseł proponuje: - Dlatego też postuluje się skrócenie przewidzianego w projekcie ustawy vacatio legis dla wejścia w życie w art. 1 pkt 1, pkt 10 w zakresie art. 73c oraz pkt 11 lit. c w zakresie art. 74 ust. 2c ustawy zmieniającej poprzez zmianę art. 29 pkt 3 ustawy zmieniającej poprzez nadanie mu brzmienia: „3) Art. 1 pkt 14, który wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia”.

Projekt ustawy do Sejmu RP wpłynął 25 maja br. tymczasem procedowanie zakończono na pierwszym czytaniu, 19. czerwca propozycję skierowano do Komisji Infrastruktury (termin rozpatrzenia nie został jeszcze określony). Poseł Jacek Kurzępa oczekuje na uwzględnienie i dokonanie odpowiednich zmian w rządowym projekcie i stanowisko ministra infrastruktury. (jm)