Legislacja

Wyższy mandat coraz bliżej

7 stycznia 2021

Wyższy mandat coraz bliżej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W maju ub.r. informowaliśmy o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – 14. maja. Resort spraw wewnętrznych i administracji zaproponował zmiany, ogłoszono uzgodnienia międzyresortowe, aby 17. grudnia ogłosił kolejną wersję swojej propozycji. Mandat za naruszenie obowiązku utrzymania pojazdu w czystości i porządku to kwota do 250 pln. Grzywna może być nałożona na kierowcę autobusu, busa, taksówkarza i inne osoby - przewoźników. Projekt oczekuje na podpis i publikację.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst pierwotny - 2003.208.2023, tekst jednolity – 2013.1624 z późn. zm.) w załączniku do tabeli A, w punkcie 16 określono naruszenie: „16 art. 117 k.w. Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości” i określono grzywnę w wysokości 100 zł. To przepis obowiązujący w aktualnym stanie prawnym. Według przywołanego majowego projektu resort zaproponował nowe brzmienie i nowy punkt:

Natomiast już po przeprowadzonych uzgodnieniach – w wersji ogłoszonej 17. grudnia 2020 r. brzmienie zostało zmienione na następujące:

W uzasadnieniu czytamy: - Projekt uwzględnia potrzebę dostosowania treści rozporządzenia do zmiany w art. 117 k.w. wprowadzonej ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1589). W ramach tej nowelizacji oznaczono dotychczasową treść art. 117 k.w. jako § 1 oraz dodano nowe wykroczenie w § 2 – nieutrzymywanie środka transportu we właściwym stanie sanitarnym przez obowiązanego przewoźnika. Z tego względu, w sytuacji gdy art. 117 k.w. posiada dwa paragrafy, typizujące dwa odmienne wykroczenia, należy wskazać jednoznacznie, dla którego z nich określona została wysokość grzywny w drodze mandatu karnego. Kwestię tę rozwiązano wprowadzając w projekcie dwie oddzielne pozycje (l.p. 16 i 16a) dla obu paragrafów art. 117. Z uwagi na fakt, że dla obu wykroczeń k.w. określa taką samą karę, projekt zakłada w obu przypadkach taką samą wysokość grzywny w drodze mandatu karnego. Wprowadzono przedział kwot grzywien od 100 zł do 250 zł, który pozwoli na adekwatne dostosowanie kary do stwierdzonego uchybienia i wyników oceny jego ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego. (…) W takich sytuacjach właściwe organy powinny posiadać możliwość stosowania zróżnicowanych kwot mandatów.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14. Dni od dnia ogłoszenia. (jm)