Legislacja

Błędu w ustawie nie ma

4 kwietnia 2019

Błędu w ustawie nie ma
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

W imieniu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podsekretarz stanu w tym resorcie Andrzej Bittel odpowiedział na interpelację w sprawie błędu w ustawie o kierujących pojazdami. - Przepis przejściowy zawarty w art. 130 ust. 6 pkt 1 w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341), zwany dalej „ustawą”, jest przepisem kompletnym i nie wymaga zmiany - informuje resort.

Istota sprawy. O interwencję do posła Józefa Lassoty zwrócił się mężczyzna, który w 2005 r. uzyskał uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B. Pracując w branży w 2010 r. zdobył kolejne uprawnienia i te zostały wpisane do ewidencji instruktorów. 19 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o kierujących pojazdami, i według art. 130 ust. 1 wspomniana ewidencja uległa przekształceniu. W roku 2016 tenże instruktor zwrócił się do starosty o wpis do „nowej” ewidencji. Uzyskał odmowę z uzasadnieniem, iż następuje brak spełnienia warunku opisanego w art. 33 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy o kierujących pojazdami, tj. brak co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B. Poseł Józef Lassota pytał ministra infrastruktury czy podziela on opisaną sytuację, jako zgodną ze stanem faktycznym?

Stanowisko resortu infrastruktury. Przedstawiciel resortu uznał przepis przejściowy zawarty w art. 130 ust. 6 pkt 1 w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341), za przepis kompletny i nie wymagający zmiany. I dodaje: - Na jego podstawie osoba, która była wpisana do ewidencji instruktorów przed wejściem w życie ustawy uznawana jest za spełniającą wymagania określone w art. 33 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, czyli ukończyła kurs i zdała egzamin kwalifikacyjny. W momencie przekształcenia ewidencji organ prowadzący ewidencję instruktorów powinien przepisać wszystkie uprawnienia uzyskane przed wejściem w życie ustawy, bez żądania dodatkowych wymagań w tym zakresie. W opisanym przypadku powoływanie się (przy odmowie wpisu do ewidencji) na przepis zawarty w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, jest nieuzasadnione.

Konkluzja. Zacytujmy kolejny fragment przywołanej informacji - W mojej ocenie osoba, o której mowa w przedmiotowej interpelacji, powinna uzyskać pełny wpis do ewidencji instruktorów na wszystkie posiadane przez nią kategorie uprawnień. Propozycja zmiany przepisów polegająca na tym, że osobie wpisanej do ewidencji instruktorów przed wejściem w życie ustawy uznaje się również, że posiada prawo jazdy przez określoną liczbę lat oraz wymagane doświadczenie w prowadzeniu szkolenia (zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy), nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ osoba ta w międzyczasie mogła stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. W przypadku, gdy decyzja organu odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji instruktorów nie jest zadowalająca dla strony istnieje możliwość odwołania się od niej do wyższej instancji. (jm)